درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی از مبارزه با فرار مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی از درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی از مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: ۳۰۰ هزار مؤدی مالیاتی جدید سال گذشته شناسایی شدند.

سید کامل تقوی نژاد اظهار داشت: در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مؤدیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت میکنند، این مؤدیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند. وی اظهار داشت: حدود ۶۵ درصد از کل مؤدیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند.

در شش ماهه دوم سال ۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید. سید کامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی معتقد است این دستاوردها حاصل تدبیر تلاشهای دولت برای تزریق آرامش و امید به فضای اقتصادی از یک سو و اعتماد دوسویه مؤدیان و تشکیلات مالیاتی کشور از سوی دیگر است.

۲۰ درصد مؤدیان ۸۰ درصد مالیات را پرداخت میکنند

عدالت مالیاتی یکی از مطالبات مهمی است که هم مردم و هم فعالان اقتصادی از دولت انتظار اقدامات جدی در مورد آن داشتند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این خصوص میگوید: اجرای عدالت مالیاتی همواره یکی از مهمترین دغدغهها و مطالبات مؤدیان مالیاتی بوده است. با تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵، گام مهمی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شد؛ به گونه‏ای که میتوان گفت: «عدالت مالیاتی»، روح حاکم بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‏های مستقیم است.

تقوینژاد، حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی، پیگیری جدی تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش، کاهش نرخهای مالیاتی، مبارزه جدی با فرار مالیاتی، فرهنگسازی مالیاتی و بسیاری از اقدامات دیگر سازمان که منجر به کاهش فرار مالیاتی یا شناسایی مؤدیان جدید میشود را اقداماتی دانست که با هدف گسترش عدالت مالیاتی به مرحله اجرا در آمدهاند.

وی میافزاید: در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مؤدیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت میکنند. این مؤدیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند، مانند خودروسازها، بانکها، بیمهها، شرکتهای نفتی، پتروشیمی، مخابراتی، شرکتهای بورسی، شرکتهای گاز، تولید فولاد و سیمان، شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی و...؛ همچنین حدود ۶۵ درصد از کل مؤدیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی توضیح میدهد: افزایش معافیت پایه مالیاتی به صورت سالانه در راستای رفع تبعیضهای موجود صورت میگیرد. در سال ۱۳۹۲، حقوق بگیران ماهانه ۸۳۳ هزار تومان و سالانه ۱۰ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهرهمند میشدند. این در حالی است که سقف معافیت مالیات حقوق بگیران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴۰ درصد رشد کرده است. حقوق بگیران در سال ۱۳۹۶ ماهانه تا سقف ۲ میلیون تومان و سالانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بابت حقوق پرداختی بهرهمند میشوند.

۵ هزار میلیارد تومان عایدی سال ۹۵ ازمحل مبارزه با فرار مالیاتی

تقوینژاد گفت: در حال حاضر، مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است. با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بهرهمندی از اطلاعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطلاعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مؤدیان، گام بزرگی در جهت مقابله با فرار مالیاتی در کشور برداشته شده است.

وی افزود: ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور نیز، روند رسیدگی به پروندههای کلان فرار مالیاتی را تسریع بخشیده است به گونهای که تنها در شش ماهه دوم سال ۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید و این بدان معناست که شناسایی مؤدیان جدید جزو اولویتهای اساسی سازمان است.

وی به شناسایی مؤدیان جدید اشاره کرد و گفت:با ایجاد پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستمهای واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مؤدی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است. همچنین با پیگیری و رصد فعالیت شرکتهای صوری و غیرواقعی، توانستیم بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری را شناسایی و به مؤدیان معرفی کنیم.

همچنین با بررسی به عمل آمده حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی در سال گذشته، فرار مالیاتی این افراد شناسایی و برای آنان برگ تشخیص صادر شد. میتوان گفت: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان از محل مبارزه با فرار مالیاتی عاید کشور شده است.

توافق بیسابقه با اصناف و رضایت فعالان اقتصادی از سازمان مالیاتی

رئیس سازمان مالیاتی تأکید کرد: یکی از راهبردهای مهم نظام مالیاتی برای افزایش کارآیی نظام مالیاتی، اعتمادآفرینی در جامعه و تعامل و ارتباط مؤثر با مؤدیان مالیاتی است. توافق با اصناف کشور و تعیین مالیات صرفاً براساس خوداظهاری و عدم افزایش مالیاتها برای نخستین بار در سال ۱۳۹۵، از جمله اقداماتی بود که در این راستا انجام شد و در این چارچوب، مالیات عملکرد سال ۹۴ مؤدیان برابر مالیات عملکرد سال ۹۳ آنان پذیرفته شد که بر مبنای این توافق براساس خوداظهاری مؤدیان انجام گرفت و بدون دخالت مأموران مالیاتی تعداد بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره برگ قطعی مالیات رسیدگی، صادر و ابلاغ شد.

تحقق بیسابقه ۹۶ درصدی درآمدهای مالیاتی ۹۵

تقوی نژاد اظهار داشت: سال ۱۳۹۵، حدود ۹۶ درصد درآمدهای پیشبینی شده سازمان محقق شد و به عبارتی میتوان گفت: سال گذشته این سازمان، عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشت. این تحقق بالا نتیجه اجرای طرحها و برنامه‏هایی بود که پیشتر به آن اشاره شد.

پرداخت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به حساب شهرداری تهران

مشارکت مالیات در توسعه شهری و روستایی نیز در زمره مواردی است که کمتر رسانهای شده است. رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرد: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده که از این میزان، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب عوارض در اختیار شهرداری‏ها و دهیاری‏ها قرار گرفته است.

همچنین تنها در سال ۹۵، بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور واریز شده است که از مبلغ فوق حدود ۴ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران واریز شده است.

وی اضافه میکند: مجموع عوارض واریزی به حساب شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور در دولت یازدهم بیش از سه برابر دولتهای نهم و دهم بوده به طوری که طی سالهای ۸۷ تا پایان ۹۱ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان عوارض واریز شده؛ در حالی که در دولت یازدهم (۹۵ - ۹۲) در حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور واریز شده است.

تقوینژاد درباره پرداختیها به شهرداری تهران هم گفت: از مجموع مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان عوارضی که از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری تهران واریز شده، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دولتهای نهم و دهم و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دولت یازدهم در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است.

همچنین با توجه به اختصاص یک درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به بخش سلامت کشور، از این محل، طی سه سال اخیر حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان به نظام سلامت کشور اختصاص یافته است.

وی گفت: اعتمادآفرینی در جامعه و مؤدیمداری، افزایش تعامل با مؤدیان، برقراری عدالت مالیاتی و رفع تبعیض‎های مالیاتی، ایجاد فرهنگ برخورد مناسب کارکنان مالیاتی با مؤدیان، ارتقای شأن کارکنان نظام مالیاتی و بهبود معیشت آنان و برخورد قاطعانه و جدی با فساد اداری از مهمترین رویکردهای دو سال اخیر بوده است.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات