در پی کاهش متمادی قیمت نفت عنوان شد

لزوم برگزاری جلسه بین اعضای اوپک و غیراوپک

مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با اشاره به شرایط بازار بین‌المللی نفت و کاهش متمادی قیمت نفت بر لزوم برگزاری جلسه‌ای بین اعضای اوپک و غیراوپک تاکید کرد.

مهران امیرمعینی با اشاره به نقش تولید نفت آمریکا در بازار جهانی نفت، اظهار کرد: پیشبینی میشد که اگر قیمت جهانی نفت به بیش از ۵۰ دلار افزایش پیدا کند، سرمایهگذاران شیل آمریکا تحریک شده و مجددا به بازار باز میگردند زیرا این سرمایهگذاران پتانسیل را برای افزایش تولید داشتند.

وی با تاکید بر اینکه پیشبینی نمیشد تولید نفت آمریکا با این سرعت افزایش پیدا کند، افزود: از سوی دیگر تولید اوپک به دلیل افزایش تولید لیبی و نیجریه افزایش یافت و تعهد اوپک مبنی بر کاهش تولید را تحت تاثیر قرار داد و همه این موضوعات باعث شد بازار نفت تحت فشار قرار گیرد. از سوی دیگر با اینکه تولید اوپک و تولید شیل آمریکا افزایش داشت، تقاضای جهانی برای نفت افزایشی نداشته است و این موضوع باعث افزایش ذخیرهسازیها میشود و روی قیمت نفت فشار وارد میکند.

مشاور موسسه بینالمللی مطالعات انرژی با اشاره به وضعیت قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: تنها امید برای بهبود اوضاع قیمت این است که کشورهای عضو اوپک و غیراوپکیها که در چند ماه اخیر برای کاهش تولید با یکدیگر توافق کرده بودند مجددا تولید خود را کاهش دهند تا تقاضا در بازار افزایش پیدا کند که در این تصمیم کشورهای روسیه از اعضای غیر اوپک و عربستان از اعضای اوپک نقش تعیینکننده دارند.

امیرمعینی با بیان اینکه کاهش میزان تولید تیغ دولبه است، توضیح داد: هر چند چنانچه تولید اوپک و غیراوپک کاهش پیدا کند، قیمتها مجددا افزایش پیدا میکند و افزایش قیمت انگیزه سرمایهگذاری در شیل آمریکا را افزایش میدهد. در واقع این موضوع یک حرکت سینوسی است و بازار همواره با این چالش مواجه خواهد بود. مگر اینکه اوپک قیمتی بین ۴۵ تا ۵۰ دلار تعیین کند و اجازه فعال شدن نفت شیل آمریکا را ندهد.

وی بر لزوم برگزاری جلسه فوری بین اعضای اوپک و غیراوپک تاکید کرد و گفت: جلسه آتی اوپک و غیراوپک چهار ماه آینده است و اگر اعضای اوپک و غیراوپک بخواهند تا جلسه آتی اوپک صبر کنند، قیمتها بیش از این تضعیف خواهد شد. بنابراین به نظر من برگزاری یک جلسه فوری بین اوپک و غیراوپک با توجه به تحولاتی که در بازار افتاده، ضروری است زیرا چنانچه اعضای اوپک و غیراوپک به سرعت عکسالعمل نشان ندهند، میزان ذخیره نفت افزایش پیدا میکند و تغییر شرایط بازار بسیار مشکل خواهد بود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات