راه‌های پایدار ماندن رشد اقتصادی چیست؟

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند.

به گزارش از اتاق تهران، براساس گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال 95، 12/5 درصد رشد داشته است. البته که گفته میشود بیشتر آن مربوط به نفت است؛ اما اقتصاد خودش را از منفی 6/8 درصد به این میزان رسانده است و حتی با وجود نفت میتوان به آن اتکا کرد. با این حال، مساله مهم در حال حاضر، پایدار بودن این رشد است.

رضی حاجی آقامیری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره پایدار بودن رشد اقتصادی در کشور بیان کرد: اگر قرار است پایداری رشد اقتصادی ادامه داشته باشد، باید تولید به همین منوال ادامه پیدا کند. به هرحال باید دقت کرد که رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت به انتها رسیده است. چرا که نه میتوان نفت بیشتری تولید و صادر کرد و نه بازار چنین توانایی دارد. از طرفی هم قیمت نفت روند رو به رشدی را نشان نمیدهد.

به گفته حاجی آقامیری، فروش نفت، تابع مسایل اوپک و تقاضای جهانی است. او ادامه داد: مقدار زیادی از رشد، ناشی از افزایش ظرفیت ایران در فروش نفت بوده است. به هرحال قبل از برجام کشور مشکلاتی برسر راه فروش نفت داشت که بعد از برجام این مسایل حل شده است. اگر قرار باشد، باز هم از طریق نفت رشدی حاصل شود، به بازار و قیمت نفت مربوط میشود.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران اضافه کرد: از حالا به بعد برای رشد اقتصادی باید روی صادرات غیرنفتی تکیه کرد. برای این موضوع هم باید برنامهریزیهایی انجام شود. از طرفی رشد اقتصادی و افزایش تولید در بعضی بخشها از جمله کشاورزی به عوامل طبیعی مرتبط است. به این ترتیب اگر عوامل طبیعی و میزان بارش باز هم با ما یار باشد، میتوان امیدوار بود که میزان رشدی که در این بخش حاصل شده، ادامه پیدا کند.

براساس صحبتهای این فعال اقتصادی، مهمترین مساله، بیان جزییات رشد در آمار و ارقام است. او ادامه داد: اگر آمار و اطلاعات به حالت جزیی بیان شود، می توان روی تک تک آنها برنامه ریزی انجام داد و آینده نگری کرد. حاجی آقامیری همچنین تاکید کرد: کلی گویی مشکل اقتصاد کشور است. اگر از کلی گویی دست بکشیم، میتوان با مسایل علمی برخورد کرد و برای آنها هم راه حل علمی پیدا کرد.

به هرحال براساس گزارش بانک مرکزی، بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیتهای «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی معادل ۹/۸، ۰/۸، ۰/۷ و ۰/۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمدهای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کردهاند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت  «ساختمان» با سهمی معادل ۰/۸- واحد درصد از رشد ۱۲/۵ درصدی، نقش کاهندهای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.

همچنین هم آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل۸/۲ ، ۶/۱ و ۴/۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴/۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶۱/۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.  ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶/۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. رشد این بخش در سال 94، منفی 4/6 درصد بوده است.

در بخش «ساختمان»، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمتهای جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴/۱ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخصهای قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمانهای خصوصی به قیمتهای جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمانهای دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود ۱۳/۱- درصد برآورد میشود.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۴۱/۳ و ۶/۱ درصدی برخوردار بودهاند.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات