عواملی که منجر به کوچ سرمایه‌گذاران از بورس شده است

کارشناسان بازار سرمایه خواستار شفافیت اقتصادی، حذف رانت اطلاعات و کاهش موانع سرمایه‌گذاری در بورس هستند و درعین‌حال اجرای سیاست‌های خلق‌الساعه در بخش‌های مختلف اقتصاد را به‌شدت نقد می‌کنند.

مافیای اقتصادی، اطلاعات مالی را قبل از عموم مردم در اختیار عدهای خاص قرار میدهد که از دریافت این اطلاعات و خرید و فروش سهام شرکتها نفع میبرند. اینها بخشی از گلایههای کارشناسان بازار سرمایه است که به اعتقاد آنها منجر به کوچ سرمایهگذاران از بورس شده و بازار سهام را دچار بیاعتمادی و رخوت کرده است.

کارشناسان بازار سرمایه خواستار شفافیت اقتصادی و حذف رانت اطلاعات و کاهش موانع سرمایهگذاری در بورس هستند و درعینحال اجرای سیاستهای خلقالساعه در بخشهای مختلف اقتصاد را بهشدت نقد میکنند.

نوشتن هزاران صفحه قانون نه فقط به شفافیت اقتصادی کمک نکرده است، بلکه ابهامهای زیادی بر فراز اقتصاد بهوجود آورده است؛ بهطوری که اکنون سازمانها و نهادهای موازی زیادی در عرصه اقتصاد با اعلام سیاستهای یکجانبه به منافع سرمایهگذاران ضربه میزنند و حتی اغلب این سیاستها در تضاد با قوانین سازمان دیگر است.

علی عباسی با اشاره به نبود شفافیت اقتصادی در بازار سرمایه اظهارداشت: درحال حاضر عدم شفافیت اطلاعات منجر به افت بازار سرمایه شده است.

عباسی با اشاره به اینکه شفافیت در بازار میتواند به فعالیت شرکتهای بورسی کمک کند، تصریح کرد: بزرگترین مشکل بورس، عدم نظارت و وجود رانتهای اطلاعاتی است.

مهدی ساسانی دراین باره گفت: اگر در اقتصاد، گشایش مالی وجود نداشته باشد قطعا میتواند ابهاماتی را در گزارش شرکتهای بورسی نشان دهد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: برخی مشکلات ساختاری و دست و پاگیری که در قوانین سازمان موجود است، اندکی سرمایهگذاران را نسبت به این بازار دلسرد کرده است.

وی افزود: مشکلاتی از قبیل توقف نماد، ارائه قوانین یکشبه درخصوص نمادهای بازار پایه و شفاف نبودن برخی قوانین و مقررات موجب شده که سرمایهگذار تمایل چندانی برای در معرض ریسک قرار دادن سرمایه خود نداشته باشد.

مشاهده نظرات