چگونه بین کارکنان اعتماد به نفس ایجاد کنید

یکی از اولویت‌های کاری مدیران تازه‌کار و کم‌تجربه، آگاهی یافتن از نحوه ایجاد و تقویت اعتماد به نفس در میان کارکنانشان است.

مدیران جوان و کم تجربه به خاطر نداشتن سابقه طولانی در کار و تازه وارد بودن در عرصه مدیریت، ناخودآگاه دچار اضطراب و استرس ناشی از عدم اعتماد به نفس میشوند و ناگفته پیداست مدیری که خود فاقد اعتماد به نفس و اطمینان باشد بهطور حتم نمیتواند افرادش را که چشم امیدشان به اوست هدایت و تشویق بهکار کردن و کسب موفقیتهای بزرگ کند.

یک دستورالعمل در مورد مدیریت میگوید: «هیچکس نمیتواند اعتماد به نفس داشته باشد مگر در ذهن خود این اطمینان را داشته باشد که صلاحیت انجام کاری که باید انجام دهد را دارد. به بیان دیگر، اگر میدانید در کاری موفق میشوید، پس بهطور خودکار دارای اعتماد به نفسی هستید که میتوانید آن را انجام دهید. این یک مزیت بزرگ در هر موقعیتی است. یک مثل قدیمی وجود دارد که میگوید «هیچ چیزی مانند موفقیت، موفق نمیشود» این بدان معنا است که موفقیت باعث ایجاد موفقیت میشود. پس اگر در گذشته موفق بودهاید، شانس بیشتری برای موفقیت در آینده خواهید داشت، چرا که با هر موفقیت به اطمینان بیشتری میرسید و همین کار را در مورد کارکنانتان نیز میتوانید انجام دهید.میتوانید قبل از یک موفقیت بزرگ، موفقیتهای کوچکی داشته باشید. یک موفقیت کوچک به اندازه یک موفقیت بزرگ اعتماد به نفس ایجاد میکند و خواهید دانست در آینده موفقیت از آن شما خواهد بود.

از این رو، اولین درس در افزایش اعتماد به نفس این است: «مسوولیت بپذیرید و شروع به انجام کارهای کوچک کنید.» مدیران تازه کار با پذیرش مسوولیت مدیریت یک شرکت یا سازمان در عمل توانستهاند گام مهمی در راستای موفق شدن بردارند، چرا که از طریق مدیریت کردن بر کارکنان و خود را در معرض رهبری و قضاوت دیگران قرار دادن، میتوان فرصتهای متعددی را برای موفق شدن و هدایت دیگران به سمت موفقیت به وجود آورد. با شروع اقدامات کوچک و انجام عملکردهای چالشبرانگیز به شکل متفاوت، میتوانید مرحله به مرحله اعتماد به نفس خود را بالا ببرید، همانطور که دراکر این کار را انجام داد. چهار راه بیشتر برای بالابردن اعتماد به نفس در میان کارکنان توصیه میشود.

1) اجراکننده بینظیری شوید

یک راه ساده بالا بردن اعتماد به نفس تبدیل شدن به آن چیزی است که اجراکننده بینظیر نامیده میشود. برای این کار نیازی نیست که ناظر، مدیر یا مسوول سطح بالایی باشید، چراکه همیشه صدها موقعیت عالی برای تبدیل شدن به یک اجراکننده بینظیر وجود دارد. اگر به محیط کاری خود نگاهی بیندازید، حداقل یک موقعیت را خواهید یافت که احتمالا هر روز بیشتر میشود. واقعیت این است که افراد اطراف شما بهطور مثبت به کمک شما نیاز دارند. این بدان معنا است که باید در موقعیتهای جدید مسوولیتی خارج از وظایف معمول خود را بپذیرید که برای آنها دستمزد نخواهید گرفت. اما اعتماد به نفسی که از انجام این کار بهعنوان اجراکننده بینظیر و همچنین مهارتهایی که به دست میآورید، بسیار باارزشتر از مزایای فوری و مستقیم است.قانون اول برای تبدیل شدن به این اجراکننده قبول مسوولیت در هر شغل و مجموعهای است. در حقیقت، به دنبال موقعیتهایی برای قبول مسوولیتهای جدید در هر زمان و مکان باشید. هرچه بیشتر افرادتان شما را در کارتان موفق ببینند، اعتماد به نفس بیشتری کسب میکنید تا در آینده عملکردهای جدید و چالشبرانگیزی را انجام دهید که قبلا هرگز انجام ندادهاید.

2) به دنبال بالا بردن مهارت خود و کارکنانتان باشید

تحقیقات نشان داده که منبع مهم پرقدرتی بهطور خودکار اعتماد به نفس شما را بالا میبرد. این منبع مهارت شماست. مهارت، دانش عمیق یا تبحر خاص در هر موضوعی است. شما میتوانید مهارت خود را در هر موضوعی بالا ببرید: اقتصاد، بازاریابی، پرواز، راهبری، تحلیل سهام، حفظ گزارشها، سرمایهگذاری، خرید ماشین، گرفتن وام، بولینگ یا بیسبال. مهارت میتواند در آنچه میخوریم باشد، چگونه دویدن یا حتی بهترین راه چمن زدن. مهارت میتواند در مورد هر چیزی که انسان انجام میدهد باشد.

3) بالا بردن اعتماد به نفس از طریق تصویرسازی ذهنی مثبت

یکی از مهمترین کارهایی که میتوانید برای بالا بردن اعتماد به نفس انجام دهید تمرین تصویرسازی ذهنی مثبت است. چون تصویر ذهنی منفی میتواند به اعتماد به نفس شما لطمه بزند، تصویر مثبت میتواند به بالا بردن اعتماد به نفس کمک کند. موارد بسیاری وجود دارد که میتوانید با تصویر ذهنی انجام دهید و این نوع تصویرسازی در مواردی تبدیل به واقعیت میشود. به همین دلیل هم است که پزشکان بسیاری به بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماریها تکنیکهای تصویرسازی را میآموزند که با استفاده از آنها، بیمار در ذهنش میبیند سلولهای سرطانی از بین رفتهاند.

4) مطمئن عمل کنید تا به اعتماد به نفس برسید

تجربه نشان داده چنانچه بهگونهای عمل کنید که انگار به چیزی رسیدهاید، در واقع به آن چیز خواهید رسید و اگر مطمئن عمل کنید، به اعتماد به نفس هم خواهید رسید.این مطلب بارها بهوسیله افراد بسیاری تایید شده است. «والتر اندرسون» که کتاب دوره اطمینان را نوشته، میگوید: «اگر به گونهای عمل کنید که انگار اعتماد به نفس دارید، بهرغم اینکه به خودتان اعتماد ندارید، اعتماد به نفس شما بالا خواهد رفت. اگر تصویری از آنچه میخواهید باشید در ذهن خود تثبیت کنید، کم کم آن شخصیت را پیدا میکنید. محمد علی، قهرمان بوکس سنگین وزن جهان، این مطلب را تایید میکند و میگوید: «برای آنکه قهرمان بزرگی شوید باید باور کنید بهترین هستید. اگر نیستید، تظاهر کنید هستید.»اعتماد به نفس شما و کارکنانتان زمانی بالا خواهد رفت که اراده کنید در موارد مختلف موفق شوید. آن گاه خواهید دید که موفقیت آنقدرها هم که به نظر میرسید دور از دسترس و دستنیافتنی نیست. پس اول کارهای ساده و کوچکتر را انجام دهید. تمام آنچه میتوانید را انجام دهید. سپس به کارهای دشوارتر بپردازید. آنها را سادهتر از حد تصورتان خواهید یافت.

مشاهده نظرات