کاهش سود سپرده‌های بانکی هم راه را برای بازار سرمایه هموار نکرد

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است این که بگوییم در ایران با کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌توان نقدینگی را به سمت بازار سرمایه سرازیر کرد درست نیست چرا که تاکنون چند بار سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته، ولی اتفاق خاصی در بازار سرمایه رخ نداده است.

عبدالحسین رضوی امیری درباره حال و هوای این روزهای بانکها در ایران و ارتباط آن با بازار سرمایه، اظهار کرد: از دیدگاه من اجرای یک باره گزارشگری بینالمللی مالی (IFRS) در صورتهای مالی بانکها به عنوان شفافسازی آن شرکتها کاری اشتباه بود و این پیام منفی را داد که بعضی از بانکها در خطر قرار دارند و نتیجه آن،  اینکه هماکنون فشار بر بانکها زیادتر شده و عدهای خواسته یا ناخواسته بر این مسئله دامن میزنند.

وی ادامه داد: اگر چه موسسات غیرمجاز عامل این موج هستند، بانک مرکزی موظف به سرعتِ عمل در رفع آن گرفتاریها است، لذا میبایست فورا این موضوع را مهار کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما از منظر بازار سرمایه عدهای از دوستان مدتهاست در فضای مجازی طبل ورشکستگی بعضی از بانکها را سر دادهاند، من بر حسن نیت آنان ایمان دارم ولی دامن زدن به آن، علیرغم تاکید مقامات کشور بر اینکه مشکلی نظام بانکی کشور را تهدید نمیکند کماکان ادامه داشته و بر موضع خویش پافشاری میکنند.

رضوی امیری خاطرنشان کرد: اکنون لازم است اثرات این نگرش را بر بازار سرمایه ایران بررسی کنیم. اگر در این فکر باشیم که حل مشکل بازار سرمایه در تقابل بازارهای مالی است و دائم از کاهش سود سپردههای بانکی صحبت کنیم و فکر کنیم با این کار سیر نقدینگی به سوی بازار سرمایه سرازیر خواهد شد و بازار سرمایه رونق خواهد گرفت کاملا در اشتباه هستیم چرا که عملا تاکنون چندین بار سود سپردههای بانکی کاهش یافته ولی اتفاق خاصی در بازار سرمایه رخ نداده است.

وی ادامه داد: رونق بازار سرمایه منوط به مولفههای فراوانی است که از جمله آن میتوان موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نام برد. یکی از مولفههای مثبت اقتصادی آن وجود بازار مالی قوی است که بتواند تسهیلات لازم را به صنایع تزریق کند، مولفههای دیگر داشتن مدیران توانمند در صنایع است که بتوانند بهرهوری را افزایش و هزینهها را کاهش دهند. داشتن فضای سیاسی بدون تنش جهانی و منطقهای و همچنین فرهنگسازی عمومی و واقعی از مولفههای آن به شمار میآید.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در مجموع دامن زدن به اینکه بانکها در بحران قرار دارند، برای کل مملکت، دولت و بازار سرمایه خطری بزرگ است و این موضوع بازار سرمایه را تضعیف خواهد کرد و در نتیجه همه فعالان این بازار زیان خواهند کرد.

رضوی امیری اضافه کرد: اولین نتیجه تقسیمبندی بانکها به موسسات کمریسک و پرریسک که متاسفانه اخیرا از سوی یک مدیر سرمایهگذاری به کار رفته، هجوم مردم به بانکها خواهد بود و همه میدانیم که هیچ بانکی در آن واحد نقدینگی کافی جهت جوابگویی به این درخواستها را نخواهد داشت و اتفاقی خواهد افتاد که جمع کردن آن بسیار مشکل است.

وی در پایان گفت: از بزرگان بازار سرمایه تقاضا دارم در فضای مجازی به این مهم توجه داشته باشند و بازار مالی را که هماکنون بیش از ۸۰ درصد از منابع مالی صنایع، ساختمان و ... را تامین میکند، نهتنها تضعیف نکنند بلکه راهکارهای لازم بابت پویندگی آن که مورد تقاضای ریاستجمهوری نیز است، را ارائه دهند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات