سهم بانک‌ها از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در اردیبهشت ماه ۹۶ معادل ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۴۸۳ کارت بوده است که از این میزان بانک ملی با ۲۰/۷۲ درصد بیشترین سهم را داشته است.

به گزارش ارانیکو به نقل از خبرنگار ایبِنا، کارتهای بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیشپرداخته یا بینام (کارت هدیه و بن کارت) طبقهبندی میشوند.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار در سوییچ شاپرک مجموعا ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۴۸۳ عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود ۷۴ میلیون عدد و سهم تعدادی ۹۳/۰۲ درصدی مربوط به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با حدود ۸۳ هزار عدد و سهم ۰/۱ درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است.     

 ماه

شاخص

تعداد کارت هدیه و بن کارت

تعداد کارت اعتباری

تعداد کارت برداشت

مجموع

فروردین ۹۶

تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار

۵۳۶۵۶۸۹

۶۵۲۲۲

۶۹۸۹۴۶۵۴

۷۵۳۲۵۵۷۵

سهم هر یک از انواع کارتهای بانکی تراکنشدار از کل کارتهای تراکنشدار

٪۷.۱۲

٪۰.۰۹

٪۹۲.۷۹

٪۱۰۰

اردیبهشت ۹۶

تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار

۵۴۶۶۸۹۹

۸۳۱۳۷

۷۳۹۵۰۴۴۷

۷۹۵۰۰۴۸۳

سهم هر یک از انواع کارتهای بانکی تراکنشدار از کل کارتهای تراکنشدار

٪۶.۸۸

٪۰.۱۰

٪۹۳.۰۲

٪۱۰۰

رشد تعداد کارت بانکی تراکنشدار در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه ۹۶

٪۱.۸۹

٪۲۷.۴۵

٪۵.۸۰

٪۵.۵۴

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه میشود، تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار در اردیبهشت ماه ۹۶ نسبت به فروردین ماه نرخ رشد معادل ۵/۵۴ درصدی داشته و نیز نرخ رشد در هر سه دسته از کارتها مثبت بوده است. طبق جدول فوق در این ماه نسبت به ماه گذشته، کارتهای هدیه و بن کارت رشد تعدادی معادل ۱/۸۹ درصدی، کارتهای برداشت رشد تعدادی معادل ۵/۸۰ درصدی و کارتهای اعتباری رشد تعدادی معادل ۲۷/۴۵ درصدی را تجربه کردهاند.

طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تعداد کارتهای دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به تعداد ۳۶ بانک صادرکننده بوده که سهم تعدادی کارتهای این بانکها از تعداد کل کارتهای بانکی تراکنشدار در جدول زیر آمده است.

نام بانک

سهم بانکهای صادرکننده از تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار(درصد)

ملی

۲۰.۷۳

ملت

۱۲.۱۷

صادرات

۱۲.۰۷

کشاورزی

۷.۳۷

سپه

۷.۱۸

تجارت

۶.۹۲

رفاه کارگران

۶.۰۹

مسکن

۳.۱۴

پارسیان

۲.۶۲

پاسارگاد

۲.۵۲

انصار

۲.۳۹

پست بانک

۲.۱۴

سایر

۱۴.۶۵

بر این اساس در اردیبهشت ۱۳۹۶ همچنان بانکهای ملی، ملت و صادرات در مجموع دارای بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار در شبکه شاپرک بودهاند.

سهم بانکهای صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنشدار برای اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در اردیبهشت ۹۶ بیشترین کارت برداشت تراکنشدار به ترتیب متعلق به بانکهای ملی، ملت و صادرات؛ بیشترین کارت اعتباری تراکنشدار متعلق به بانکهای ملی، پاسارگاد و ملت و بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنشدار متعلق به بانکهای صادرات، پارسیان و ملی بوده است.

ردیف

بانک صادرکننده

درصد سهم از کل کارت برداشت

درصد سهم از کل کارت اعتباری

درصد سهم از کل کارت هدیه و بن کارت

۱

اقتصادنوین

۱.۲۸

۲.۲۰

۱.۶۶

۲

انصار

۲.۴۷

۰.۳۲

۱.۳۲

۳

ایرانزمین

۰.۴۵

۰.۰۰

۰.۵۸

۴

آینده

۱.۰۳

۱.۷۷

۳.۲۷

۵

پارسیان

۱.۹۶

۱.۰۴

۱۱.۵۸

۶

پاسارگاد

۲.۴۲

۵.۵۸

۳.۸۸

۷

تجارت

۶.۸۹

۰.۴۵

۷.۴۵

۸

توسعه تعاون

۰.۷۶

۰.۰۳

۰.۶۲

۹

توسعه صادرات

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۰۱

۱۰

حکمت ایرانیان

۰.۴۲

۰.۰۰

۰.۲۱

۱۱

خاورمیانه

۰.۰۲

۰.۱۴

۰.۰۲

۱۲

دی

۰.۴۸

۰.۰۱

۰.۳۸

۱۳

رفاه کارگران

۶.۴۰

۰.۰۷

۱.۹۹

۱۴

سامان

۱.۰۰

۰.۵۵

۳.۲۶

۱۵

سپه

۷.۴۰

۱۱.۱۷

۴.۲۱

۱۶

سرمایه

۰.۳۰

۰.۰۰

۰.۴۱

۱۷

سینا

۰.۷۷

۳.۱۴

۰.۸۴

۱۸

شهر

۱.۳۹

۲.۳۴

۷.۹۷

۱۹

صادرات

۱۱.۱۷

۰.۰۸

۲۴.۴۴

۲۰

صنعت و معدن

۰.۰۳

۰.۰۰

۰.۰۲

۲۱

رسالت

۱.۴۷

۰.۰۰

۰.۴۵

۲۲

مهر ایرانیان

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۴۵

۲۳

قوامین

۱.۹۲

۰.۰۰

۰.۹۲

۲۴

کارآفرین

۰.۱۳

۰.۰۰

۰.۵۲

۲۵

کشاورزی

۷.۵۷

۲.۹۳

۴.۸۰

۲۶

گردشگری

۰.۲۱

۰.۹۴

۰.۳۳

۲۷

مرکزی

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۰۲

۲۸

مسکن

۳.۲۹

۰.۰۴

۱.۲۱

۲۹

ایران ونزوئلا

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۳۰

ملت

۱۲.۷۳

۱۸.۱۴

۴.۵۵

۳۱

ملل

۰.۳۰

۰.۰۰

۰.۰۶

۳۲

ملی

۲۱.۳۸

۴۹.۰۳

۱۱.۴۷

۳۳

پست بانک

۲.۲۹

۰.۰۰

۰.۱۵

۳۴

موسسه اعتباری توسعه

۰.۰۳

۰.۰۰

۰.۰۳

۳۵

موسسه اعتباری کوثر

۰.۸۳

۰.۰۰

۰.۹۰

۳۶

موسسه اعتباری نور

۰.۱۹

۰.۰۰

۰.۰۰

ملاحظه میشود در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار از نوع کارت هدیه و بن کارت با ۲۴/۴۴ درصد متعلق به بانک صادرات، از نوع کارت اعتباری با ۴۹/۰۳ درصد متعلق به بانک ملی و از نوع کارت برداشت با ۲۱/۳۸ درصد متعلق به بانک ملی بوده است.

مشاهده نظرات