دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی:

قراردادهای جدید نفتی اقتصاد کشور را بیمه می‌‎کند/ جایی برای دلال‌ها باقی نمی‌ماند

اگر بتوانیم سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت نفت داشته باشیم ضامن ایجاد شغل و بیمه شدن آینده اقتصاد کشور می‌شود.

حمیدرضا صالحی دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با اشاره به اینکه ایران میتواند هاب انرژی منطقه باشد، اظهار کرد: صنعت نفت کشور ما به دلایل مختلف و ازجمله  تحریمها دچار عقبماندگی شد و آنطور که بایدوشاید سرمایهگذاری در آن انجام نشده است. ما امروز در صنعت نفت به منابع و تکنولوژی در حوزه بالادستی نیاز داریم، در سالهای گذشته هیچ نقدینگیای به این صنعت تزریق نکردهایم بنابراین نیاز داریم که  سرمایهگذاریای در کشور اتفاق بیفتد که از مسیر قراردادهای جدید نفتی محقق میشود.

صالحی تصریح کرد: ما باید بدانیم به دلیل ضرورت بزرگ ملی نیاز به راهاندازی چرخ صنعت نفت کشورمان داریم بنابراین با ورود شرکتهای خارجی بنگاههای ایرانی توسعه پیدا میکند و از ظرفیتهای تکنولوژیکی آنها استفاده میشود.

وی بابیان اینکه وقتی بتوانیم برندهای بزرگ نفتی را با قراردادهای صحیح وارد ایران کنیم درواقع امنیت کشور را بالابردهایم، اظهار داشت: وقتی بنگاههای معتبر بینالمللی وارد ایران شده و دفاترشان راه میافتد، تجهیز کارگاه میکنند، از نیروهای محلی استفاده میکنند ما هم میتوانیم با جوینت شدن از ظرفیت شرکتهای خارجی استفاده کرده و منافع اقتصادی ایجاد کنیم.

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته خاطرنشان کرد:  راهاندازی پروژههای توسعه نفت میتواند ازلحاظ منافع امنیتی و سیاسی موجب تقویت موقعیت ایران در منطقه شود چراکه وقتی چند بنگاه معتبر و قوی مثل توتال و شل و در پروژههای نفتی در گیر میشوند میتوانیم از ابعاد مختلف امنیتی و سیاسی بهرهبرداری کنیم و از همه مهمتر جوینت شدن شرکتهای خارجی و ایرانی منجر به تقویت و توسعه شرکتهای ایرانی خواهد شد.

وی تأکید کرد: در این رابطه فقط سرمایهگذاری و حضور در بازار بینالمللی و احداث بنگاههای بینالمللی مطرح نیست بلکه گرفتن بازار توسط دولتها مهم است، ایجاد اشتغال و توسعه تکنولوژیکی بنگاهها اهمیت دارد بنا براین فرصتی برای اقتصاد ملی و بنگاههای داخلی است که طی سالهای گذشته عقب نگهداشته شده بودند.

صالحی گفت: متأسفانه با توجه به عقبماندگی صنعت نفت و تحریمها استفاده از میادین مشترک موردتوجه قرار نگرفت و با همین نگاه باعث شدیم نفت کشور توسط برخی کشورهای همسایه تصاحب شود و سهم ما بهاندازه کافی داده نشود که اکنون با فرصت استفاده از قراردادهای جدید نفتی باید تمام نقیصهها را رفع و تکنولوژی نفت کشور را روزآمد کرده و برای کشور درآمدزایی کنیم.

وی بابیان اینکه توسعه میادین مشترک میتواند راهگشای اقتصاد کشور باشد، افزود: ما از مسیر قراردادهای جدید نفتی میتوانیم ظرفیتهایی برای اشتغال کنیم ضمن اینکه بخش خصوصی نیز بهخوبی وارد کار خواهد شد.

نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران یادآور شد: مدیریت ارشد نظام و دولت و وزرا ثابت کردند باسیاستهایی که در اوپک داشتهاند دستاوردهای خوبی به دست آورده و از طریق کشورهای تولیدکننده به زبان مشترک رسیدهاند، امروز نیز از طریق این دیپلماسی نفتی باید تولید نفتمان را به حد قبل از تحریمها برسانیم.

وی ادامه داد: دیپلماسی نرم جمهوری اسلامی که با قراردادهای جدید نفتی نمایان میشود در این برهه میتواند موجب همگرایی کشورهای تولیدکننده نفت با ما باشد و اجازه جبران عقبماندگی 15 ساله داده شود.

صالحی تأکید کرد: ما کشوری نفتخیز هستیم و اقتصاد ما از نفت میگذرد، نیاز داریم سریعتر از منابع مشترک مستقل بهرهبرداری کنیم بنابراین  اگر بتوانیم شرکتهای درجهیک را وارد کشور کنیم جایی برای دلالها در نفت نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم سرمایهگذاری مستقیم در صنعت نفت داشته باشیم ضامن ایجاد شغل و بیمه شدن آینده اقتصاد کشور میشود.

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: ما در صنایع پاییندستی حرفی برای گفتن داریم لذا باید تلاش کنیم فضای امن و آرامش در کشور ایجاد کنیم تا سرمایهگذار با طیب خاطر سرمایه بیاورند و ابتدا صنایع بالادست را توسعه دهیم.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات