آزادی اقتصادی مسیر رسیدن به رفاه

در هر کشوری کیفیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، توفیق یا عدم توفیق آنها در کسب‌وکار و روند رشد آنها، متاثر از عوامل سازمانی و عوامل محیطی است. طبعا در این میان، شاخص‌های اقتصاد کلان یک کشور از مهمترین و موثرترین عوامل در مولفه‌های محیطی کسب‌وکار است.

مشاهده نظرات