آثار مثبت پیشرفت تکنولوژی بر کسب‌وکارهای ایران

کسب‌وکارها به‌عنوان قلب اقتصاد جامعه در بستر مجموعه‌ای از عوامل قانونی، سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی‌، تکنولوژیک و فیزیکی فعالیت می‌کنند که هم از این عوامل تاثیر می‌پذیرند و هم بر آنها تاثیر می‌گذارند‌.

مشاهده نظرات