مالیات علی الرأس برای جلوگیری از اعمال سلیقه ماموران مالیاتی حذف شد

اقدام جدید دولت برای افزایش عدالت مالیاتی

درآمدهای پایدار مالیاتی بهترین جایگزین درآمدهای ناپایدار نفتی است و دولت یازدهم این مساله را با تاکید بر «مبارزه با فرار مالیاتی» و «افزایش عدالت مالیاتی» مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، درواقع دولت بهجای فشار بر اصناف و فعالان اقتصادی گسترش پایههای مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی را مورد تأکید قرارداده است و ماحصل این اقدامات باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شده است. بر اساس آمارها سال گذشته حدود ۹۵ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است ضمن اینکه ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی نیز شناسایی شدند و از این محل سال ۹۵ دولت توانست درآمدهای ۵ هزار میلیارد تومانی به دست آورد. در کنار این دستاوردها افزایش عدالت مالیاتی نیز موردتوجه قرار گرفت و شاهد اقداماتی از قبیل بخشودگی جرایم مالیاتی، تعیین مالیات بر اساس خوداظهاری و بهتازگی نیز حذف مالیات علی الراس بودهایم؛ موضوعی که به گفته کارشناسان موجب افزایش عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعمال سلیقه مأموران مالیاتی میشود.

سیدکامل تقوی نژاد، رئیسکل سازمان امور مالیاتی هفته گذشته در نشست شورای هماندیشی دولت و بخش خصوصی استان زنجان از حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی خبر داد و با تأکید بر اینکه مهمترین سیاست سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است گفت: در حال حاضر مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامههای نظام مالیاتی قرار دارد و رشد مالیاتها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تأمین خواهد شد.

جلوگیری از تصمیمات سلیقهای

کارشناسان با اشاره به حذف مالیات علی الراس معتقدند این اقدام موجب افزایش کار آیی نظام مالیاتی میشود. پیشازاین مالیات علی الراس در خصوص شرکتهایی اجرایی میشد که اظهارات مالیاتی آنها موردقبول سازمان مالیاتی قرار نمیگرفت و تشخیص درآمد و مالیات واحدهای تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی بود، این اقدام بعضاً موجب اعمال سلیقه مأموران مالیاتی و نارضایتی مودیان میشد.

اعتمادآفرینی و تعیین مالیات بر اساس خوداظهاری

یکی از راهبردهای مهم نظام مالیاتی برای افزایش کار آیی نظام مالیاتی، اعتمادآفرینی در جامعه و تعامل و ارتباط مؤثر با مؤدیان مالیاتی است. این مسئله موردتوجه دولت یازدهم قرار گرفت و در سال گذشته شاهد اقدامات مهمی در این زمینه بودیم که  توافق با اصناف کشور و تعیین مالیات صرفاً بر اساس خوداظهاری و عدم افزایش مالیاتها ازجمله اقداماتی بود که اجرایی شد. سال گذشته برای نخستین بار اقداماتی در این راستا انجام شد و در این چارچوب، مالیات عملکرد سال ۹۴ مؤدیان برابر مالیات عملکرد سال ۹۳ آنان پذیرفته شد که بر مبنای این توافق بر اساس خوداظهاری مؤدیان انجام گرفت و بدون دخالت مأموران مالیاتی تعداد بالغبر یکمیلیون و ۲۰۰ هزار فقره برگ قطعی مالیات رسیدگی، صادر و ابلاغ شد.

تقوی نژاد دراینباره با تأکید بر اینکه مهمترین سیاست سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است، گفت: دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد. سازمان امور مالیاتی بههیچعنوان بنا ندارد تا با بیعدالتی و فشار بر مودیان موجود یا افزایش نرخ مالیاتها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند.

وی اظهار داشت: تعامل با مودیان و اعتماد به مردم در دستور کار ماست و توافق سال گذشته سازمان با اصناف کشور بهخوبی نشان داد که هر جا به مردم اعتماد کردهایم، پاسخ مناسبی گرفتهایم و مردم متقابلاً به ما اعتماد کردهاند.

بخشودگی جرائم مالیاتی

از سویی دیگر بخشودگی جرائم مالیاتی نیز یکی دیگر از اقدامات سازمان امور مالیاتی برای تعامل بیشتر با اصناف و فعالان اقتصادی بوده است. سال گذشته بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر نیز بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی این روند تا پایان سال ۹۶ ادامه دارد. بر این اساس مودیان مالیاتی که دارای جرایم مالیاتی هستند، میتوانند تا پایان سال ۹۶، با مراجعه به دفاتر امور مالیاتی تسویهحساب کنند.

مبارزه با فرار مالیاتی

عدالت اقتصادی در گروی برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی است اما به دلیل پیشبینی ناکافی پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ عدهای با دور زدن قانون نهتنها زمینه فرار هزاران میلیارد مالیات را در خارج از سیستم سازمان مالیاتی فراهم کردند بلکه عرصه رقابت  را برای کسانی که در چارچوب قانون فعالیت اقتصادی داشتند، تنگ کردند. پدیده فاکتور فروشی و ثبت شرکتهای صوری گسترش پیدا کرد و موازی با این پدیدهها، کارتهای بازرگانی صوری رواج یافت، دولت یازدهم در راستای تحقق عدالت اقتصادی با تصویب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب بخشنامه گمرک در تاریخ دوم شهریورماه سال ۱۳۹۴، ۲۵۰۰ شرکت را در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرارداد و با متخلفان بهطورجدی برخورد کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی دراینباره با اشاره به اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور در مبارزه با فرار مالیاتی گفت: در حال حاضر با بررسی اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی و همچنین بهرهگیری از سامانه معاملات مودیان، اقدامات مؤثری در جهت شناسایی و تشکیل پرونده برای مودیان جدید مالیاتی صورت گرفته است.

تقوی نژاد افزود: با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستمهای واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با رصد و بررسی تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی، در سال گذشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی مالیات وصول شده است.

کاهش زمان رسیدگی به پروندهها

یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته بسیاری از مودیان مالیاتی با آن روبهرو بودن طولانی بودن فرآیند رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی و حل مشکلات مربوط به آن بود. این روند در دولت یازدهم تغیر کرد و با کاهش روبهرو بود.  بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی رسیدگی به پروندهها در هیات های حل اختلاف مالیاتی از ۵۰۰ روز (در سال ۹۴) به حدود ۲۰۰ روز (در سال ۹۵) رسیده است. از سویی دیگر تسریع در رسیدگیها در شورای عالی مالیاتی با اولویت پروندههای بزرگ نیز از دیگر اقدامت مؤثر بوده است.

همچنین استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان بهمنظور تسریع در امر صادرات، ارائه تسهیلات و مشوقهای قانونی در جهت حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار بهخصوص در گردشگری، تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابلبخشش مالیاتی به مدیران کل و روسای امور مالیاتی در سراسر کشور، تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تقسیط مالیات عملکرد سال ۹۵ از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در دولت یازدهم بوده است.

کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اهمیت نقش مالیات در افزایش درآمدهای کشور معتقدند اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم توانسته نظام مالیاتی کشور را بهبود ببخشد.

مشاهده نظرات