چشم‌انداز مثبت معامله محصولات پلیمری در بورس کالا

تحولات بازار پلیمرها نشانگر آن است که در هفته‌های آتی بازار به سمت بهبود محسوس معامله‌ها گام بردارد.

آرامش نسبی در بازار پلیمرها را میتوان مهمترین خبر روزهای اخیر در بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا به شمار آورد، این در حالی است که اوضاع در بازار محصولات شیمیایی وضعیت بهتری از بازار پلیمرها را ترسیم میکند که میتواند سیگنالی برای حمایت از بازار پلیمرها نیز به شمار آید.به گزارش «نیپنا» نگاهی به حجم معاملات پلیمرها در هفتههای اخیر نشان میدهد که روند عمومی آنها مخصوصا در ماه رمضان به سمت کاهش حجم متمایل شده یعنی حجم معاملات که زمانی بیش از 50 هزار تن در هر هفته به ثبات رسیده بود، هماکنون به زحمت خود را بالاتر از 40 هزار تن حفظ کرده است. این شرایط در نگاه اول نگرانی از کاهش مجدد حجم معاملات را برجسته میسازد، ولی این همه ماجرا نیست. در هفتههای اخیر یعنی مصادف با ماه رمضان در زمان سنتی کاهش تقاضا قرار داشتیم، بنابراین بخشی از افت حجم معاملات منطقی به نظر میرسد.

این در حالی است که معامله هفته گذشته نیز در سطوح بسیار پایینی یعنی نزدیک به 41 هزار تن قرار داشته، ولی هنوز به حد رونق و رکود در این بازار یعنی 40 هزار تن در هفته نرسیده است. این وضعیت نشان میدهد که حتی هفته نیمه تعطیل گذشته نیز نتوانست بازار پلیمرها را به رکودی واقعی وارد سازد، اگرچه تا رسیدن به روزهای اوج معاملاتی هنوز راه دشواری در پیش خواهیم داشت.کاهش 13 درصدی حجم معامله هفتگی پلیمرها در بورس کالا واقعیت معاملاتی هفته گذشته به شمار میآید، هرچند که این کاهش معاملاتی را باید به دلیل افت حجم عرضهها دانست؛ زیرا در هفته گذشته شاهد بودیم که حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا بیش از 14 درصد کاهش داشت. متعاقب کاهش حجم عرضهها نیز تقاضا 17/37 درصد افت کرد تا در نهایت 40 هزار و 984 تن از انواع پلیمرها در بورس کالای ایران مورد معامله قرار بگیرد.

براساس این گزارش در هفته گذشته بیش از 50 درصد از عرضهها مورد معامله قرار گرفت که نشان میدهد بازار پلیمرها بیش از عرضه، از سمت تقاضا در حال آسیب دیدن است یعنی عرضههای موجود نیز خریدار چندانی ندارد. البته کاهش 14/39 درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم 72 هزار و 285 تن که کمترین حد از اواسط فروردین ماه تاکنون محسوب میشود را هم نمیتوان نادیده گرفت؛ اگرچه هنوز هم بهصورت کلی نقدی جدی به حجم عرضه کل در بازار پلیمرها وارد نیست.

نکته دیگر درخصوص بازار را باید جذابیت محسوس برخی از عرضههای خاص به شمار آورد؛ زیرا بخش بزرگی از تقاضا را به سمت خود جذب کردهاند. به نظر میرسد ملتهبترین بازار در هفتههای اخیر را پلیپروپیلنهای نساجی تشکیل دادهاند که توجه مدیریتی به این بخش از بازار خود میتواند به مشکلات بزرگی خاتمه دهد.تحلیلگران بازار اعتقاد دارند که سختگیریهای اعمال شده برای عرضه پلی پروپیلنهای نساجی برای بازار در گذشته خوش یمن بوده و با کاهش التهاب، بخش بزرگتری از مصرفکنندگان به کالاهای مورد نیاز خود دست یافتند. در صورت توجه به این بازار قطعا وضعیت بهتری پیش روی عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی رقم خواهد خورد.

در این میان باید به این نکته اشاره کرد که افزایش کمتر از یک درصدی حجم معامله محصولات شیمیایی به نسبت هفته پیش از آن و ثبت معامله 22 هزار و 519 تن که بیشترین حد در 3 هفته اخیر را باید چهره اصلی بازار محصولات شیمیایی به شمار آورد. این در حالی است که افزایش 9/46 درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم 38 هزار و 257.9 تن که بیشترین حد از اواسط اسفندماه سال گذشته تاکنون محسوب میشود را باید مهم ارزیابی کنیم.این در حالی است که کاهش 9/83 درصدی تقاضای محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم 24 هزار و 499 تن که کمترین حد از ابتدای اردیبهشت که نشاندهنده کافی بودن عرضهها و عدم جذابیت واسطهگری و سفتهبازی است. به نظر میرسد ثبات نسبی در بازار محصولات شیمیایی باز هم ادامه یافته که نشاندهنده آرامش کلی در بازار محصولات پتروشیمی در آیندهای نزدیک به شمار میرود.

مشاهده نظرات