تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران پای دلالان را به خرید گندم باز کرد

تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران باعث شده که برخی از آنها برای فرار از مشکلات اقتصادی به تله دلالان بیفتند و حاصل دسترنج خود را پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی به سودجویان بفروشند.

این اتفاق که در حال گسترش بین کشاورزان استانهای گندم خیز کشور است، نگرانی بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران بهعنوان یک تشکل مردمی را افزایش داده است؛ بهطوریکه این مرکز نامهای به رئیسجمهوری ارسال کرده تا برای جلوگیری از ادامه این روند که در نهایت زیان آن گریبان تولید کشور را میگیرد، هرچه سریعتر تدبیری بیندیشد.رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه خوداتکایی گندم با رنج بسیار بهدست آمده است، گفت: حفظ و استمرار این دستاورد بزرگ تنها زمانی ممکن میشود که کشاورزان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی دلسرد نشوند و امید خود را به مسوولان از دست ندهند.علیقلی ایمانی افزود: کاشت تا برداشت گندم هفت تا هشت ماه زمان نیاز دارد، در این مدت کشاورزان در شرایط نامساعد اقتصادی بهسر میبرند و تمام امیدشان به روزی است که با دریافت بهای محصول خود سامانی به شرایط زندگی و خانواده بدهند در این شرایط حتی یک روز تاخیر در پرداخت مطالبات آنها را در شرایط بدی قرار میدهد تا جایی که مستاصل شده و به دام دلالان میافتند.وی با اشاره به تلاش مسوولان برای ادامه خوداتکایی گندم این تلاشها را لازم اما ناکافی دانست و بیان کرد: تامین نهادهها، آموزش و نظارت بر تولید همگی از رکنهای اصلی خوداتکایی در تولید یک محصول هستند، اما بدون تامین بهموقع نیاز اقتصادی کشاورزان بینتیجه خواهد ماند.

ایمانی بهترین فاصله زمانی از دریافت محصول تا پرداخت مطالبات را سه روز تا یک هفته عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر برخلاف وعده مسوولان درصدی از مطالبات با تاخیر ۴۰ تا ۵۰ روزه به کشاورزان پرداخت میشود که این نحوه پرداخت با توجه به بدهی که کشاورزان به کمباینداران، کامیونداران و بانکها دارند، قابل پذیرش نیست.وی در پاسخ به این پرسش که پرداخت سود بانکی به گندمکاران بابت دیرکرد مطالبات که از سوی بانک کشاورزی اعلام شده است راهگشا نیست، عنوان کرد: پرداخت دیرکرد در شرایطی که کشاورزان انباشت بدهی دارند و هر روز بر بدهی بانکی آنها افزوده میشود عملا بینتیجه خواهد بود.رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران یادآور شد: میزان تولید گندم در کشور پیشبینی شده بود و دولت باید بهگونهای برای میزان اعتبارات موردنیاز و منابع تامین آن برنامهریزی میکرد که تا پیش از اینکه گندمها وارد سیلو شود، پول گندمکاران پرداخت میشد.ایمانی با اشاره به آغاز کشت دوم در برخی استانها تاکید کرد: در برخی استانها زمان کشت دوم فرا رسیده است و کشاورزان این استانها برای تامین نهادهها و مخارج خود یا باید دوباره درگیر گرفتن وام و سودهای نجومی آنها شده یا به دلالان متوسل شوند.وی در پایان از دولت تدبیر و امید خواست تا قبل از دلسردی گندمکاران از ادامه تولید، تدبیری برای پرداخت سریعتر مطالبات آنان بیندیشد.

مشاهده نظرات