بانک مرکزی از وظایفش عدول می‌کند

صحبت‌های روز گذشته ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی صحبت‌های درستی بود زیرا بانک مرکزی تنها متولی بخش پولی اقتصاد کشور است و تورم ماحصل بی‌انضباطی در بخش‌های گوناگون است.

در نتیجه تکرقمی کردن تورم تنها ناشی از زحمات این نهاد نیست. اما مساله در این است که بانک مرکزی از وظایف رسمی و قانونی خویش نیز عدول میکند و این رویه نگرانیها را میافزاید. رییس کل بانک مرکزی در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجهای دولت خواهد بود و مقاومتهای بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمیتواند ثمربخش باشد.

این گفتهها درست هستند و از نظر منطقی هم ایرادی به آن وارد نیست. دستگاههای ذینفوذ و ذینقش متعددی در ایران وجود دارند که عدم هماهنگی میان آنها بیانضباطی را به شکل فرابخشی در اقتصاد ایران افزایش داده و قطعا بدون نظمپذیری تمام ارکان اقتصادی، دستیابی به رشد، توسعه و تورم تکرقمی ناممکن میشود. با این وجود مساله اصلی آن است که بانک مرکزی از وظایف خودش عدول میکند. در بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و بانکهای غیرمجاز به وضوح میتوان بیتفاوتی این نهاد را مشاهده کرد.

از سالها پیش آگاهان و کارشناسان بانک مرکزی نسبت به این موسسات هشدارهای لازم را دادند اما کسی حرف آنها را جدی نگرفت و سرانجام که مشکل همهگیر شد و پای مردم به میان آمد، بانک مرکزی به لفاظی بسنده کرد. علاوه بر این زمزمههایی شنیده میشوند که بانک مرکزی قصد دارد از طریق منابع خود مشکلاتی که عدهای قانونشکن پیش آوردند را جبران کند. این اقدام در صورتی که عملی شود مشکلاتی از جمله رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم را به همراه خواهد داشت.

در رابطه با امیدواری رییس بانک مرکزی نسبت به تکرقمی شدن تورم نیز نمیتوان چندان امیدوار بود. اغلب کارشناسان باور دارند تداوم روند فعلی دولت و بانک مرکزی تورم دو رقمی را باقی میگذارد و این امر سبب میشود دولت مهمترین دستاورد اقتصادی خود را از دست دهد. در سال پیشرو اگر همین مسیر تاکنونی ادامه یابد تا پیش از پایان سال نرخ تورم به بیش از ١٣ درصد خواهد رسید.

منبع: اعتماد
مشاهده نظرات