شرح حال گندم در سال 96

معاون وزیر جهاد کشاورزی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، عملکرد و سیاست‌های «شرکت بازرگانی دولتی ایران» در سال‌جاری را تشریح کرد و گفت: تاکنون حدود 5 میلیون و 158 هزار تن گندم به ارزش 6هزار و 600 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 6 درصد کاهش داشته است.

به گفته یزدان سیف، سرمای زودرس در آبان و افت میزان بارندگی در سال گذشته از عمدهترین دلایل «کاهش خرید گندم از کشاورزان» به شمار میرود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه سطح کیفیت تولید گندم امسال را مطلوب دانست و افزود: گرچه ممکن است در سال جاری میزان خرید تضمینی گندم با کاهش حدود 500 هزارتنی روبهرو شود اما کیفیت گندم تولید شده امسال نسبت به سال 95 افزایش داشته که ناشی از افزایش عملکرد در هکتار و افزایش مصرف کود بوده است. سیف در ادامه گفت: این موضوع میتواند نویدبخش ارتقای سیاستهای بخش کشاورزی در حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی باشد که زمینهساز افزایش رقابتپذیری در سطح جهان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درخصوص پرداخت طلب کشاورزان عنوان کرد: تاکنون حدود ۵۰ درصد طلب کشاورزان که معادل 34 هزار میلیارد ریال است به حساب آنها واریز شده و کشاورزانی که تا ۲۷خرداد سال جاری محصول خود را تحویل دادهاند، ۵۰درصد طلبشان را دریافت کردهاند. وی در ادامه افزود: استانهای «خوزستان با یکمیلیون و 350 هزارتن»، «گلستان با یکمیلیون و 64 هزارتن»، «فارس با 733 هزارتن»، «خراسان رضوی با 291 هزارتن» و «اردبیل با 283 هزارتن» به ترتیب بیشترین میزان تولید و خرید تضمینی گندم را به خود اختصاص دادهاند.

سیف با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه افزایش و بهبود عملکرد تولید دانههای روغنی مانند کلزا موفق عمل کرده است، اظهار کرد: تاکنون ۱۴۰ هزار تن دانههای روغنی از کشاورزان خریداری شده است که با کسر افت آن ۱۳۴ هزارتن تحویل گرفتهایم که در این میان استانهای «گلستان با ۴۷ هزار تن»، «خوزستان با ۱۸ هزارتن»، «مازندران با ۱۸ هزارتن»، «فارسبا ۱۳ هزارتن» و «اردبیل با ۶ هزارتن» بیشترین رکورد را در فهرست خرید تضمینی این محصول از آن خود کردهاند. وی تصریح کرد: برنامه صادرات یک میلیونتنی گندم و مشتقات آن در دستورکار قرار گرفته که در این زمینه استراتژی اصلی در حوزه آرد و مشتقات گندم تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ضرورت کاهش تصدیگری دولت گفت: 14 شرکت غله منطقهای باید به بخش خصوصی واگذار شود که تاکنون 2 شرکت در «مناطق 7 و 13» واگذار شده و واگذاری سایر شرکتها در آینده انجام خواهد شد. وی در ادامه عنوان کرد: در حوزه فروش، استراتژی عرضه کالا از طریق بورس است و هیچ کالایی جز از طریق بازار سرمایه فروخته نخواهد شد، زیرا ساختار شرکت بازرگانی دولتی ایران به دنبال شفافسازی است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: در کشت گندم، جو، کلزا و چغندر پاییزه توانستهایم 50 تا 60 درصد آب مورد نیاز را از آب باران یا سد تامین کنیم.

مشاهده نظرات