آمارهای رسمی همسایه شمال غربی نشان می‌دهد

کاهش حضور ایرانی‌ها در توریسم ترکیه

تازه‌ترین گزارش وزارت گردشگری ترکیه نشان می‌دهد با وجود اینکه شمار گردشگران ورودی ایران به ترکیه در ماه مه میلادی نسبت به ماه گذشته افزایش یافته، اما سهم آنان در بازار ترکیه کاهش داشته است.

آمار گردشگری ماه مه حاکی از رشد 16 درصدی گردشگران ورودی به ترکیه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته است. ورود 2 میلیون و 890 هزار گردشگر در طول این ماه که افزایش 820 هزار نفری نسبت به ماه گذشته یعنی آوریل را نشان میدهد، حاکی از عزم ترکیه برای بازگشت به روزهای خوش گذشته صنعت گردشگری است. در ماه مه سال 2015 تعداد گردشگران ورودی به ترکیه 3 میلیون و 804 هزار نفر بود اما بهدلیل اقدامات تروریستی و همچنین برخی مشکلات امنیتی پیشآمده در این کشور و درگیری آن در خاورمیانه، این تعداد در ماه مشابه سال 2016 به 2 میلیون و 485 هزار نفر تنزل پیدا کرد.

خروج ایران از لیست 5 مبدا نخست

نگاهی به آخرین آمار منتشر شده نشان میدهد در ماه مه سال 2017، روسها بهشدت از ترکیه استقبال کرده و به رتبه نخست گردشگران ورودی به ترکیه تبدیل شدهاند. پس از آنان نیز آلمانیها، اتباع گرجستان، بریتانیا و بلغارستان جای گرفتهاند و برخلاف ماههای گذشته نامی از ایران در فهرست 5 مبدا مهم گردشگری این ماه ترکیه بهچشم نمیخورد. روسها که اکنون جای آلمان را در تعداد گردشگران ورودی به ترکیه گرفتهاند، در این ماه 608 هزار گردشگر به سواحل محبوب خود در ترکیه فرستادهاند و 21 درصد از این بازار را تحت سلطه خود درآوردهاند. اتباع آلمانی نیز با 295 هزار گردشگر 10/2 درصد از گردشگران ورودی ترکیه را تشکیل میدهند و پس از آن نیز گرجستان با 235 هزار گردشگر و 8/15 درصد از این بازار، بریتانیا با 188 هزار نفر و 6/5 درصد از این بازار و بلغارستان 166 هزار نفر و 5/7 درصد از بازار گردشگران خارجی ترکیه قرار دارند.

نگاهی به آمار این ماه نشان میدهد ایران با فرستادن 159 هزار گردشگر به ترکیه در رتبه ششم مبادی مهم سفر به ترکیه قرار گرفته و اکنون حدود 5/5 درصد از این بازار را به خود اختصاص میدهد. این امر گویای این مطلب است که بهرغم افزایش تعداد گردشگران ایرانی در ترکیه، سهم آن نسبت به ماه قبل یعنی آوریل که 5/8 درصد بود، با کاهش همراه بوده است. این درحالی است تعداد گردشگران ایرانی وارد شده به ترکیه در ماه مه سال 2015 میلادی 128 هزار نفر و در ماه مه سال 2016 میلادی 132 هزار نفر بوده است که به ترتیب در این دو سال 3/37 و 5/31 درصد از بازار گردشگران خارجی این کشور را تشکیل میداده است.

رشد 5 ماهه

بررسی آمار 5 ماهه نخست ورود گردشگران به این کشور نیز نشان میدهد 8 میلیون و 762 هزار و 509 نفر در طول این مدت از ترکیه بازدید کردهاند که گویای رشد 5/5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. سال گذشته در همین مدت حدود 8 میلیون و 302 هزار گردشگر از ترکیه بازدید کرده بودند و در سال 2015 در همین مدت حدود 10 میلیون و 772 هزار گردشگر به این کشور سفر کرده بودند. در این 5 ماه نخست سال 2017، روسیه با 928 هزار گردشگر خارجی و در اختیار گرفتن 10/6 درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه مهمترین مبدا سفر به این کشور بوده است. این کشور با رشد قابلتوجهی که در این مدت داشت، نشان داد تلاشهای ترکیه برای ترمیم روابط خود با روسیه در سال گذشته بیجهت نبوده است. پس از آن، گرجستان با 875 هزار گردشگر و 10 درصد از کل مسافران خارجی ترکیه رتبه دوم را داشته و آلمان نیز با حدود 864 هزار گردشگر و 9/9 درصد از کل گردشگران رتبه سوم را دارد.

نکته جالب دیگر در این آمار این است که بهرغم افزایش تعداد گردشگران بازدیدکننده ایرانی از ترکیه که در فاصله بین ژانویه تا مه سال 2017 به 774 هزار نفر میرسند و 8/8 درصد از گردشگران خارجی این کشور را به خود اختصاص میدهند، با دو پله کاهش روبهرو شده است. در آمار چهار ماهه ابتدای سال، ایرانیان با داشتن 10/5 درصد از گردشگران ورودی به ترکیه، دومین مبدا محسوب میشدند که به ترکیه گردشگر میفرستادند، اما اکنون به رتبه چهارم تغییر جایگاه دادهاند. در رتبه پنجم 5 ماهه نخست سال میلادی جاری نیز بلغارستان قرار دارد که 638 هزار گردشگر به ترکیه فرستاده و 7/3 درصد از بازار گردشگران خارجی آن را در اختیار دارد.

دروازههای اصلی گردشگری ترکیه

در ماه مه 2017 نیز همانند ماههای پیش شهرهای آنتالیا، استانبول، آرتوین، موغله و ادرنه بیشترین ورود گردشگرانی را به خود اختصاص دادهاند که به عنوان اولین مقصد در ورود به این کشور، وارد آنها شدهاند. با این حال تفاوت مهمی نسبت به ماههای گذشته دیده میشود و آن هم پیشی گرفتن میزان ورود گردشگران از طریق آنتالیا در برابر استانبول است. در رقابت بین این دروازههای ورود گردشگران به ترکیه اینبار آنتالیا با جذب 36/27 درصد از گردشگران معادل با یک میلیون و 48 هزار نفر، در برابر جذب 28/74 درصدی گردشگران ورودی توسط استانبول که معادل با 831 هزار گردشگر است، در رده نخست جای گرفته است. آرتوین نیز نسبت به ماههای گذشته صعود داشته و 8/48 درصد از گردشگرانی که به ترکیه وارد شدهاند؛ یعنی حدود 245 هزار نفر از طریق این شهر به ترکیه وارد شدهاند.

آرتوین در ماه پیش رتبه چهارم ورود گردشگران خارجی را داشت که به عنوان نخستین مقصد ورود به این کشور، این شهر را انتخاب کرده بودند. در رده چهارم نیز شهر موغله قرار دارد که موفق به جذب 236 هزار گردشگر خارجی در طول ماه مه سال 2017 شده و 8/17 درصد از مسافران خارجی ورودی به ترکیه این شهر را به عنوان نخستین مقصد خود انتخاب کرده بودند. در رده پنجم نیز ادرنه جای گرفته که 8/07 درصد از گردشگران به عنوان اولین مقصد ورود خود به ترکیه به این شهر سفر کردهاند و تعداد این مسافران به 233 هزار نفر میرسد. بررسی آمار 5 ماهه نیز نشان میدهد استانبول با پذیرفتن 3 میلیون و 562 هزار گردشگر در این مدت، مقصد نخست 40/65 درصد از گردشگرانی است که وارد ترکیه شدهاند.

در رده بعدی نیز آنتالیا قرار دارد که بیش از یک میلیون و 823 هزار گردشگر بهعنوان مقصد اول وارد این شهر شدهاند و پذیرای حدود 21 درصد گردشگران خارجی در مدت 5 ماه نخست سال 2017 میلادی بوده است. ادرنه نیز با پذیرش حدود 11 درصد از این گردشگران، دروازهای برای ورود 933 هزار نفر به ترکیه بوده است. در ردههای بعدی نیز آرتوین قرار دارد که 10/5 درصد معادل با تقریبا 920 هزار گردشگر خارجی از طریق آن به ترکیه وارد شدهاند و در رده پنجم نیز موغله جای گرفته که 3/66 درصد از این گردشگران معادل با 321 هزار نفر را به این کشور وارد کرده است.

مشاهده نظرات