رشد 10 درصدی قیمت مس

رشد دسته جمعی بهای مفتول و کاتد مس مهم‌ترین‌ خبر در تالار صنعتی بورس کالای ایران بود که نشان‌دهنده التهاب واقعی این بازار است.

در روز گذشته شاهد بودیم که بهطور متوسط دوبرابر عرضههای مس تقاضا به ثبت رسید که البته برای این بازار چندان هم معمول نیست. این در حالی است که در هفته گذشته نیز شاهد رشد قیمتها در این بازار بودیم، ولی روز گذشته چهره شفافتری از این التهاب قیمتی ترسیم شد تا جایی که تمامی عرضهها با سقف قیمتی 10 درصد مورد معامله قرار گرفت.

این رشد قیمتی را باید از دو نگاه مجزا مورد بحث قرار داد؛ نیاز واقعی در بخش تولید و دیگری خوشبینی به رشد بیشتر قیمتها و خودنمایی تقاضای سفته بازی. با توجه به تجربه معاملات پیشین و همچنین جذابیت خرید در هفته گذشته و البته عرضههای نسبتا ثابت مخصوصا برای کاتد باید گفت که تقاضای موجود از پتانسیلهای بنیادین و فنی بسیاری برخوردار است یعنی تقاضای موجود از سمت تقاضای واقعی تولید در صنایع مس، سیم و کابل به بازار تزریق شده که البته در ذات خود سیگنال مثبتی از بهبود تولید در صنایع داخلی است. این در حالی است که روزهای گرم سال غالبا زمان بهتری برای فروش مصنوعات مسی مخصوصا برای مصرف در پروژههای ساختمانی است، بنابراین رشد تقاضا از این منظر منطقی به نظر میرسد. از طرف دیگر باید به شرایط خرید در بورس کالا نیز توجه کرد، زیرا خریداران فعلی از فیلترهای مشخصی عبور کردهاند و تولیدکننده بودن آنها تقریبا محرز است. با توجه به این موارد، تقاضای موجود در روزهای اخیر را میتوان در چارچوب تولید واقعی قلمداد کرد و نیاز بازار است که به برجسته شدن تقاضا در بورس کالا منجر شده است. با توجه به این موارد افزایش عرضه در روزهای پیش رو بهصورت نقدی و حتی سلف رویکردی منطقی برای مدیریت بازار به شمار خواهد آمد که میتواند از تولید داخلی نیز حمایتی منطقی در بر داشته باشد. در فاز دوم میتوان نیم نگاهی به واقعیتهای بازار با محوریت رخدادهای آینده داشت یعنی امکان رشد بیشتر قیمتها در بازارهای داخلی و جهانی نیز میتواند سیگنالی برای افزایش حجم خرید محسوب شود.

این در حالی است که جذابیت خرید برای فعالان بازار مس هرچند وجود دارد ولی توانایی مالی، ریسکهای پیش رو و حتی امکان رشد عرضهها بر پایه عرضههای داخلی و وارداتی مواردی است که نگرانیها از سفته بازی را تقویت میکند. از سوی دیگر وضعیت بازار و وجود تقاضایی دو برابر عرضهها در بورس کالا و نیاز در بازار داخلی باز هم پتانسیل ادامه رشد قیمتها را مطرح میکند، ولی مشخص نیست که آیا خرید با 10 درصد رقابت در هفته جاری باز هم به سودآوری تجاری چندانی منتهی خواهد شد یا خیر؟ در هر حال احتمال افزایش قیمتهای جهانی رخدادی محتمل است اگرچه افزایش بهای روی در بورس فلزات لندن خود میتواند سیگنالی هشداردهنده از افزایش بهای مس در بازارهای جهانی باشد. رشد احتمالی قیمت دلار در کوتاه مدت هم میتواند بر جذابیت خرید بیفزاید، ولی بهرغم خوشبینیها به افزایش بهای ارز باز هم نمیتوان با قطعیت از رشد قیمت دلار برای کوتاه مدت خبر موثقی را ارائه کرد. با توجه به تمامی این موارد باید احتمال وجود تقاضای سفتهبازی را در بازار مس کماهمیتتر از وجود تقاضای مؤثر در بخش تولید واقعی دانست که نیاز به حمایت از این بازار را تقویت میکند.

مشاهده نظرات