بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 376)

نسخه الکترونیکی شماره 376 بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران در سایت ارانیکو منتشر شد.

مطالب مرتبط
بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 374)
بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 377)
مشاهده نظرات