همراه نشدن دنیا با تحریم‌های تازه واشینگتن

قرارداد با توتال مهر باطلی بر تحریم‌های آمریکاست

رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی گفت: در یک بازه زمانی پنج تا 10 ساله می‌توانیم شرکت‌های نفتی مشابه با توتال در کشور شکل دهیم و سرانجام از خدمات آنها در کشور بی نیاز و در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی وارد بازارهای بین‌المللی شویم.

به گزارش ارانیکو به نقل از شانا، سیدمهدی حسینی با بیان اینکه امضای قرارداد با توتال میتواند آثار بسیار مثبتی داشته باشد، افزود: ما پیشتر نیز در قراردادهای بیع متقابل، تجربه قرارداد با توتال را در شرایط اعمال تحریمها داشتیم و آن اینکه در عین اعمال تحریمهای فرامرزی آمریکا علیه سرمایهگذاری در ایران معروف به قانون ایسا (IRAN SANCTIONS ACT)، قرارداد توتال و شریکان روس و مالزیایی با ایران مهر باطلی بر تحریمهای آمریکا بود.

وی افزود: در آن زمان پس از امضای قرارداد با توتال شرکتهای دیگری نیز برای امضای قرارداد نفتی وارد ایران شدند به طوری که در آن زمان بنده در سمیناری شرکت کرده بودم که شرکتهای آمریکایی نیز حضور داشتند و اذعان داشتند که هر قراردادی که ایران امضا میکند میخی بر تابوت تحریم امریکا علیه ایران است.

رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی تصریح کرد: این قراردادها قدرت و پیام سیاسی به دنیا دارد بهویژه در فضای امروز که آمریکاییها شمشیر را از رو بستهاند و برای تحریم دوباره علیه ایران دورخیز کردهاند، حرکت متقابل این چنینی این پیام را دارد که که دنیا حاضر نیست با آنها حرکت کند و در مقابل آنان میایستد.

حسینی یادآور شد: مشابه حرکت امروز توتال را در گذشته هم داشتهایم به طوری که متعاقب امضای قرارداد با این شرکت، شرکتهایی از ایتالیا، انگلیس، دانمارک، نروژ و آسیاییها آمدند و اکنون نیز نشان میدهیم که ما ایرانیها در یک مشارکت برد- برد آماده فعالیت و همکاری اقتصادی هستیم.

وی تاکید کرد: این مقوله نشان میدهد باوجود همه فعالیتهایی که علیه ما انجام میشود، در شرایط ریسکی امروز شرکتها وارد صنعت نفت ما میشوند و این به آن معناست که ما درست عمل کردهایم. رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ادامه داد: افزون بر موضوعهای یاد شده ما وارد دور جدید همکاریها میشویم که میتواند به منجر جذب سرمایه سنگین در بخش اقتصادی و نفت و گاز شود.

به گفته حسینی، در شرایطی که شیل گسها در حال رقابت هستند، ما وارد دوره جدیدی از رونق اقتصادی و خروج از رکود شدهایم زیرا که این بخش از اقتصاد دیگر بخشها را به حرکت در میآورد و شرکتهای پیمانکاری و مشاورین به کار میافتند و فناوری منتقل میشود، ضمن اینکه در یک روند زمانی 5 تا 10 ساله میتوانیم شرکتهای نفتی مشابه با توتال در کشور شکل دهیم و سرانجام از خدمات آنها در کشور بینیاز شده و وارد بازارهای بینالمللی در خط صدور خدمات فنی و مهندسی شویم.

وی یادآوری کرد: این حرکت شروعی برای یک افق بزرگ است بهویژه در پارس جنوبی که هم به لحاظ مشترک بودن مهم است و هم به لحاظ اینکه ما بزرگترین ذخایر گازی را داریم میتوانیم هاب منطقه باشیم، بازار گاز منطقه را کنترل کنیم، قیمتگذاریها و همچنین تجارت گاز نیز از سوی ما انجام شود.

رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی عنوان کرد: منطقه به شدت نیازمند گاز است با اتصال خطوط صادراتی گاز به آنها فضای گاز منطقه را کنترل میکنیم، ضمن اینکه پروژههایی مثل فاز 11 میتواند به تولید الانجی و گاز مایع کمک کند تا در بازار دور دست حضور فعالی داشته باشیم.

رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در ادامه گفت: ما یک قدرت سخت افزاری و نظامی داریم که بسیار مهم است و جایگاهمان را در دنیا ارتقا میدهد در کنار آن یک قدرت اقتصادی هم داریم که اگر آن را تقویت کنیم دیگر شاهد نیستیم که در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) عربستان حرف نخست را بزند.

وی افزود: همچنین در کشورهای صادرکننده گاز و همچنین سازمانهای بینالمللی جایگاه ویژهای خواهیم داشت و میزان اثرگذاریمان بهتر و محکمتر میشود و به لحاظ روابط دیپلماسی، قدرت اقتصادی و تولید انرژی و وابسته شدن کشورها به این منابع انرژی میتوانیم جایگاه و اثرگذاری سیاسی خودمان را نیز افزایش دهیم.

حسینی تاکید کرد: در مجموع اگر ما درست عمل کنیم آغاز زنجیرهای است که میتواند ما را به جایگاهی که حرف نخست را در اقتصاد بزنیم، برساند و بدون شک این قراردادها کمک میکند که به نوعی امنیت ملی تضمین شده و از هر گونه دستاندازی جلوگیری شود زیرا حضور این شرکتها و سرمایهای که میآورند یک نقطه ایجاد ایمنی در کشور در برابر تهدیدهاست.

مطالب مرتبط
صفر تا صد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی
توتال برای انتقال فناوری به شرکت پتروپارس برنامه مجزا دارد
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد
مشاهده نظرات