ذائقه 95 سرمایه‌گذاران صنعتی

پرونده سال 95 بسته شد و صنایع برتر در سرمایه‌پذیری معرفی شدند.

مشاهده نظرات