نگاه بانک جهانی به مختصات اقتصاد کلان ایران تا پایان سال 1396

سناریوهای رشد بلندمدت اقتصاد ایران

بانک جهانی د‌ر گزارشی تحت عنوان «ناظر اقتصاد‌ی ایران، بهبود‌ نفت‌محور» به توصیف کمی و کیفی اجزای متغیرهای کلان اقتصاد‌ی پرد‌اخته و طی 3 سناریو رشد‌ اقتصاد‌ی ایران تا سال 1409 را پیش‌بینی کرد‌ه است.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات