واکنش آیت‌الله علم‌الهدی به انعقاد «قرارداد توتال» با فرانسوی‌ها

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با انتقاد امضای توتال گفت: می‌خواهند مردم را از یک حرکت استثماری و استعماری غرب غافل نگه‌ دارند.

آیتالله سید احمد علمالهدی عصر امروز در دیدار با مدیران رادیو و تلویزیونهای اسلامی اظهار داشت: دو موضوع در حرکتهای رسانهای مورد توجه است، نخستین موضوع، توسعه رسالت رسولالله در همه ابعاد جهانی در میان انسانها در همه زمانها و مکانها است؛ در این زمان که زمینه پذیرش آن در دنیا فراهمشده و ابزار این توسعه نیز با توسعه ارتباطات فراهمشده است، این رسالت متوجه ما هست.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: اهرم اصلی و ابزار ما در اجرای این رسالت، جریان رسانهای در جهان اسلام است؛ جاده این مسیر هموار نیست و پر از سنگلاخ است؛ تأکید و اصرار بر انجام این رسالت، نیازمند ایستادگی و مقاومت جدی است.

آیت الله علم الهدی افزود: نکته دوم، مقاومت در برابر امپراتوری رسانهای است، شناخت این امپراتوری رسانهای قبل از انجام هرگونه اقدام، مهمترین نکته به شمار میرود؛ آنچه برای ما قابلتوجه است، امکانات اجتماعی و نفوذی دنیای استکبار در اندیشهها و آمادگی اندیشهها برای پذیرش آنچه در امپراتوری رسانهای انجام میشود، هست.

وی بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی و مردم بهعنوان صف مقدم جبهه با این حرکتهای شیطان دشمن روبهرو و مقابل است؛ جامعه هدف دشمن در آمادگی پذیرش تلقینات رسانهای آنان در درجه اول، کشور و مردم ما هستند.

امام جمعه مشهد مقدس افزود: امپراتوری رسانهای مسئله را از طریق بعضی جریانها در داخل جامعه ما و نفوذ اجتماعی جامعه ما پیش میبرند.

آیت الله علمالهدی با اشاره به اینکه امپراتوری رسانهای برای اجرای مقاصد خود در عرصههای سیاسی، دو کار انجام میدهد خاطرنشان کرد: مسیر آمادهسازی جریانهای اجتماعی برای پیشبرد اهداف استکباری و پیشگیری از بیدارسازیها و توجه مردمی به سلسله مسائل پشت پرده این دو هدف است.

وی تصریح کرد: گاهی مطلبی کاملاً بیارزش و کوچک را در شکل حاشیهسازی برای جلوگیری از توجه مردم به موضوعات مهمتر مطرح میکنند، مسئله کوچکی را نسبت به بنده مطرح و عکس سنگقبر همسر مرا در رسانهها منتشر کردند؛ گفتند اسم زوجه من عمداً روی سنگقبر نوشتهنشده و این نشان یک تحجر از بنده هست که اجازه ندادم اسم همسرم را روی سنگقبرش بنویسند!

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه کوچکتر از این مسئله در مورد جهان اسلام، جامعه اسلامی و جامعه ایرانی مسئلهای نیست بیان کرد: از این حرکت سازمانیافته جمع کثیری از رسانههای یک جریان متعجب شدیم.

وی تصریح کرد: متوجه شدیم قرارداد ایران با توتال فرانسه منعقدشده و پشت پرده قرارداد، واگذاری 75 درصد این قرارداد به شرکت فرانسوی است، آیا مسئله فناوری استخراج نفت و گاز مهمتر از فناوری هسته است؟ برای فناوری هستهایمان، اینهمه سرمایهگذاری نکردیم که 75 درصد ثروت ملی را مجانی به دیگری بدهیم.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه این در تاریخ کشور ثبت خواهد شد که خواستند مردم از یک حرکت استثماری و استعماری غرب غافل نگه دارند گفت: باید شگردهای دشمن را بشناسیم و در مقابل شگردهای رسانهای امپراتوری رسانهای عمل کنیم و شما در صف اول مقابله با این جریان رسانهای قرار دارید.

منبع: ایران
مشاهده نظرات