صنایع پایین دستی مس باید فعال شوند

یک برنامه تلویزیونی، به مناسبت «هفته صنعت و معدن» سراغ صنعت مس رفت تا ضمن معرفی این صنعت مادر، از تلاش‌های شرکت ملی صنایع مس ایران برای چرخاندن چرخ آن در سال‌های سخت تحریم و رکود اقتصادی بگوید.

مس، صنعتی سبز و اقتصادی

«احمد مرادعلیزاده»، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این برنامه با اشاره به سال ۱۳۹۵ که «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام، عمل» نام داشت گفت: ما از سال ۱۳۹۲در استراتژی شرکت مس، بازنگری و یک استراتژی نوین را طراحی کردیم. در این استراتژی نوین توجه ویژهای به اقتصاد مقاومتی بهویژه در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شده است. مهمترین اثری که شرکت مس میتوانست در این زمینه داشته باشد، کاهش نرخ تمامشده و پایین بردن هزینهها در کنار کاهش مصرف انرژی بود.او ادامه داد: کاهش انرژی از آن مواردی است که میتواند بر اقتصاد مس از یکسو و اقتصاد کشور از سوی دیگر تاثیر عمدهای داشته باشد؛ به طوری که شرکت مس با اقداماتی که در این زمینه داشته، اکنون نهتنها در عرصه داخلی بلکه در عرصه بینالمللی آنطور که یکی از نهادهای معتبر بینالمللی ارزیابی کرده، یک صنعت سبز است.

بنا بر اعلام این نهاد بینالمللی، ما جزو ۱۵ شرکت بزرگ جهان در حوزه بهینهسازی انرژی هستیم. مرادعلیزاده تاکید کرد: معتقدم این بزرگترین اتفاقی بود که در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام، عمل» انجام شد، بهطوریکه اثر آن در مجامع بینالمللی آشکار شد. اتفاقاتی که در حوزه انرژی روی داد باعث شد بنیاد جهانی انرژی، شرکت مس را بهعنوان یکی از اعضای هیاتمدیره خود انتخاب کند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه، به شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» که عنوان سال ۱۳۹۶ است اشاره کرد و گفت: شرکت مس در حوزه تولید براساس برنامه درازمدتی که برای بخشهای تولید و توسعه طراحی کرده است، میتواند بر اشتغال در صنایع پاییندستی در سالهای آینده اثرگذار باشد زیرا مس بهعنوان یک صنعت مادر، گران است و بهازای هر فردی که در این صنعت مشغول به کار شود باید صدها میلیون تومان سرمایهگذاری شود. بنابراین، صنایع پاییندستی مس باید فعال شوند و امیدواریم بخش خصوصی نیز در این حوزه وارد شود تا بتوانیم آثارش را در آینده شاهد باشیم.مرادعلیزاده همچنین ادامه داد: برنامهای که برای سال ۱۳۹۶ با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی داریم، فعال کردن معادن کوچک است.

حمایت ما از آنها به شکل خرید تضمینی محصول خواهد بود. با توجه به اینکه حدود ۲۴۰ معدن کوچک فقط در استان کرمان وجود دارد و در دیگر استانها نیز از این معادن وجود دارد، ما نمونه آزمایشی را در کرمان برای فعال کردن معادن کوچک طراحی و اجرا کردهایم. پیشبینیما این است که اگر این معادن کوچک فعال شوند، خواهند توانست بیش از ۱۵-۱۰ هزار شغل ایجاد کنند.او تاکید کرد: ایران به دلیل شرایط اقلیمیاش ناچار است مسیر توسعه صنعتی را طی کند و باید با استفاده از تمام ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری، این مسیر را هموار کند. شرکت مس نیز از این قاعده مستثنا نیست و تمام امکانات سختافزاری و نرمافزاری خود بهویژه نیروهای انسانیاش را در این زمینه به کار خواهد گرفت. این نیروهای انسانی در جایجای ایران در سونگون و سرچشمه و در بخشهای مختلف تغلیظ، ذوب، پالایشگاه و معدن سخت تلاش میکنند و جا دارد همین جا دست تکتک آنها را بفشارم و به آنها خسته نباشید بگویم.

بومیسازی در برابر تحریم

مدیر امور فروش و بازاریابی شرکت مس نیز در ادامه این برنامه به تحریمهای بینالمللی علیه برنامه هستهای ایران اشاره کرد و گفت: نگاهی به مولفههای نشاتگرفته از تحریم، هزینهزا بودن آن را نشان میداد و به همین دلیل نرخ تمامشده محصول شرکت مس بالا میرفت. از همینرو باید هزینهها کنترل و مدیریت میشد تا به حد بهینه برسد.او ادامه داد: در این زمینه، ما در حوزه فروش قراردادهای بلندمدت را در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم شرکت مس را در حوزه امن فروش قرار دهیم. استراتژی دومی که در این زمینه پی گرفته شد که البته پیش از آن نیز وجود داشت اما در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ جدیتر دنبال شد، بومیسازی و تامین تجهیزات و مواد از داخل کشور بود.شهرام سعید به دستاوردهای اتخاذ این دو استراتژی اشاره کرد و گفت: جمیع این اقدامات باعث شد شرکت مس در سال ۱۳۹۵ فروشی دو برابر فروش سال ۱۳۹۴ داشته باشد و از فروش ۳۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۷۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ برسد. جمعبندی همه این اقدامات بر سهام و EPS شرکت ملی صنایع مس ایران اثرگذار بوده و خوشبختانه امسال EPS شرکت، هم نسبت به سال گذشته و هم نسبت به پیشبینیها رشد قابل توجهی داشته است.

تاکتیک تامین مالی بهینه

مهدی مجدفر، معاون هماهنگی و دبیر کمیسیون معاملات شرکت مس نیز در همین زمینه گفت: در حوزه مالی و اقتصادی که وظیفه اصلی آن تامین مالی است نیز اتفاقاتی برای کاهش نرخ تمامشده روی داد. ما در این بخش به دنبال این بودیم که همیشه هزینه پولی را که بهدست میآوردیم کاهش دهیم. از آنجا که ما شرکتی بورسی و صادرکننده هستیم، سعی کردهایم از تمام ابزارهای مالی به شکلی استفاده کنیم که نرخ تمامشده پولی که تامین میکنیم پایین باشد زیرا این پول در پروژههای توسعهای شرکت مس هزینه خواهد شد و از همین رو کاهش هزینههای تامین این پول منجر به کاهش نرخ محصول نهایی و پس از فروش باعث سودآوری میشود.

منبع: صمت
مشاهده نظرات