۱۳۵ میلیارد تومان برای اکتشاف معادن هزینه شد

رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با تاکید بر اینکه گل گهر و تیتانیوم می‌تواند محور توسعه استان کرمان باشد، گفت: در سال گذشته ۱۳۵ میلیارد تومان در اکتشاف هزینه شده است.

مهدی کرباسیان - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - امروز (۱۳ تیرماه) در همایش معدن، فرصتها و چالشها در اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: تا قبل از برجام شرکتهای معتبر بینالمللی دعوت ما را برای حضور در ایران حتی برای مذاکره اگر میپذیرفتند در حد کارشناس بود و در مواردی کشور سومی را برای انجام مذاکرات پیشنهاد میکردند. وی افزود: بهعنوان نمونه بعد از برجام بهترین مشاور برای تیتانیوم کهنوج انتخاب شد و امیدواریم بهزودی به عرصه مهندسی جزئیات برود و پسازآن نیز تجهیزات خریداریشده و کار  آغاز شود.

معاون وزیر صنعت در ادامه افزود: تکنولوژی بحث اساسی است و بعد از برجام توانستیم به تکنولوژیهای روز دست یابیم. کرباسیان تصریح کرد: نکته اساسی در معدن این است که موضوع اول، اکتشاف است و باید دید که کشور ما چه دارد. وی با اشاره به اینکه موضوع آب یک چالش اساسی در دنیا است، بیان کرد: آنگونه که در دنیا گفته میشود جنگ اصلی در حوزه آب است.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: در دنیا ذخایر معدنی محدود است و معادن اصلی دنیا شناختهشدهاند و اکنون شناسایی معادن در اعماق دریاها موردبحث است. وی با بیان اینکه در منطقه ما که یک منطقه معدنی است، معادن شناختهنشدهاند، گفت: ۲۵۰ هزار کیلومترمربع کار اکتشافی جدید در کشور تعریف شد.

وی افزود: اکتشاف در کشور ما یک عقبماندگی تاریخی دارد و دولتی بودن صرف سازمان زمینشناسی و وصل شدن آن به بودجه دولتی، موجب بروز مشکلاتی میشود. کرباسیان با اشاره به اینکه تعامل با دنیا در زمینه استفاده از تکنولوژیهای روز و تجهیزات بهروز یک نکته اساسی است، گفت: در کشور ما موضوع معدن بهصورت ویژه دارای اهمیت است زیرا حداکثر اکتشاف ما در کشور در حدود ۱۰۰ سال گذشته ۱۰۰ هزار مترمربع بوده است و این در حالی است که مجموع پهنههای معدنی در کشور یکمیلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع است.

وی بابیان اینکه بیشتر اطلاعات معادن روباز را داریم، گفت: سه میلیارد تن سنگ آهن، سه میلیارد تن زغال سنگ و ... از اطلاعات این معادن کشفشده است و با تکنولوژیهای موجود میتوان اطلاعات بیشتری را به دست آورد. رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: خوشبختانه استان کرمان یکی از اصلیترین استانهای معدنی کشور و دارای ذخایر است که عنایت خداوندی به مردم این استان است و یکی از کارهای خوب انجامشده در سیرجان و استان کرمان این بود که بر اساس سیاستهای اکتشافی، نتایج اکتشافات انجامشده خود را به گل گهر واگذار کردیم زیرا فکر کردیم بهتر عمل میکنند و در ادامه خم رود را به میدکو و نیز جلالآباد و کک سازی زرند را برای ۱۵ سال واگذار کردیم.

وی با اشاره به اینکه مدلهای واگذاری را نمیپسندم، تصریح کرد: نمونه این واگذاریها، معادن زغالسنگ است و باید دید که با واگذاری آنها آیا مشکل حلشده است؟ کرباسیان گفت: در حوزه اکتشاف اقدامات اکتشافی خوبی در استان کرمان  شروعشده و  نشاندهنده این است که در شمال و جنوب استان پتانسیلها و ظرفیتهای خوبی  وجود دارد.

وی افزود: آماده هستیم به هرکدام از بخش خصوصیها و مدلی که استاندار کرمان طراحی کردهاند (معینهای اقتصادی)، چندین ۱۰ هزار هکتار را اطلاعات را بدهیم تا کار اکتشاف با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. کرباسیان تصریح کرد: در کشوری مانند آمریکا در سال ۲۰۱۵ در بخش معدن ۷۸ میلیارد دلار کارشده است و این عدد وقتی به فرآوری و استخراج رسیده به ۶۳۰ میلیارد دلار رسیده و درنهایت ارزشافزوده آن دو هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است و برای ۱۰ میلیون نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بیان کرد: صادرات فولاد در کشور نیز در سال گذشته شش میلیون تن بوده که باهمت دولت و باوجود همه مشکلات انجامشده است. وی تأکید کرد: برای جلوگیری از خام فروشی و رسیدن به تحقق اقتصاد مقاومتی باید تعامل بینالمللی را افزایش داده و سرمایه جذب کنیم.

کرباسیان اظهار کرد: کشور ما کشور معدنی است و باید جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی را دنبال کنیم و این مهم در   فضای امن و  آرام و با تعامل خوب امکانپذیر است. رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: چگونه بدون تعامل بینالمللی، بدون وحدت قوا و بدون حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی میتوان یکمیلیون و ۲۰۰ هزار بیکار در هرسال را در حوزههای کاری به اشتغال گماشت؟

وی با اشاره به اینکه بروکراسی اداری را باید حذف کنیم، گفت: نکته اساسی که در دولت باید مطرح شود این است که امسال در بودجه وزارت صنعت، برای ایمنی معادن زغالسنگ رقم خوبی دیده و ابلاغشده است. کرباسیان تصریح کرد: ما بهعنوان سازمان توسعه و نوسازی معادن نباید مانعی برای بخش خصوصی باشیم و باید حامی و پشتیبان این بخش باشیم.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات