خودزنی بورس با ابزار شفافیت

حال این روزهای بازار سرمایه چندان خوب نیست. بازدهی، حجم، ارزش و تعداد معاملات بورس تهران و فرابورس چنگی به دل فعالان بازار سرمایه نمی‌زند.

این رویه در یک سال گذشته سبب رخوت بورس شده و فصل مجامع نیز بر این رخوت افزوده است. نکتهای که در خصوص وضعیت فعلی بازار میتوان گفت، سختگیری مسئولان بورسی برای ایجاد شفافیت سبب گریز سرمایهگذاران از بورس در این برهه خاص شده است زیرا هر آن احتمال دارد که نمادی متوقف شده و تا هفتهها توقف آن به طول بینجامد این در حالی است که طبق قانون نهایتاً تا 7 روز نماد باید متوقف بماند.

شفافیت در کنار نقدشوندگی، مهمترین عنصر بازار سرمایه است. اعمال شفافیت در بازه زمانی کوتاه، سبب فرار سرمایهگذاران میشود موضوعی که مدیران بورس به آن توجه ندارند؛ بنابراین باید با برنامهریزی دقیق و مدتدار به اصلاح قوانین اقدام کرد. مدیران بورسی همواره تأکید کردهاند که باید قوانین بازار سرمایه اصلاح شود اما هیچ برنامه مدونی برای این اقدام در نظر نگرفتهاند و این سبب نگرانی سرمایهگذاران شده است.

دراینارتباط، کامران قزلگل اظهار کرد: نحوه برخورد مدیران بورس سبب شد که در بلندمدت بازار سرمایه متحمل زیان شدیدی شود. زمانی که نمادها فلهای متوقف میشدند و پول مردم حبس میشد کسی به فکر تبعات آن در بازار سرمایه نبود و نهایتاً این مسئله سبب شد تا در سال جاری بازار سرمایه از مجامع گریزان باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: بازار سرمایه علیه خود اقدام میکند و اجازه رشد به بازار نمیدهد. قزلگل افزود: شفافسازی بورس نکتهای پسندیده است اما سؤال اینجاست که چرا فقط شاخکهای بورس به رشد قیمت سهام حساس است و افت قیمتها را بررسی نمیکند. بورس باید از برخوردهای چکشی فاصله بگیرد و با برنامهریزی به اصلاح قوانین بپردازد.

باقر خادمی یکی دیگر از تحلیلگران بورس معتقد است که بازار سرمایه از تحلیل تهی و تنها سفتهبازی پررنگ شده؛ بر این اساس عمق تحلیلی بازار به حدی پایین آمده که بازدهی اغلب فعالان خرد بازار سرمایه به حداقل رسیده است.

این کارشناس در ادامه گفت: هفته جاری به دلیل توقف تعداد زیادی از نمادهای بازار سرمایه وضعیت بورس تعریف چندانی نداشت، اما دیروز بهعنوان آخرین روز کاری، حجم تقاضا بیشتر از روزهای قبل بوده و شاهد رشد 50 درصدی ارزش معاملات نسبت به روزهای قبل بودیم. خادمی صنایعی چون پالایشی، معدنی، قندی و فلزی را ازجمله صنایع متعادل در هفته پیش رو عنوان کرد.

رفتوآمد 12 نماد در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 14 تیر تعداد 12 نماد بازگشایی و 5 نماد متوقف شد. نماد معاملاتی شرکت پارس سویچ (سویچ)، گروه دارویی برکت (برکت)، داروسازی فارابی (دفارا)، گروه دارویی البرز (والبر)، صنایع شیمیایی فارس (شفارس) و قند قزوین (قزوین) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، سایپا آذین (خاذین)، کمک فنر ایندامین سایپا (خکمک) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بدون تقسیم سود نقدی، ارتباطات سیار ایران (همراه) پس از برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، ایران مرقام (مرقام) باتوجه به تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31/06/1396، سیمان هرمزگان (سهرمز) باتوجه به ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده منتشر شده در سایت کدال و حق تقدم شرکت گروه دارویی البرز (والبرح) جهت عرضه 489 ر 608 عدد حق تقدم استفاده نشده بازگشایی شدند. همچنین نماد معاملاتی شرکتهای گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)، داروسازی کوثر (دکوثر)، سرمایهگذاری صنعت نفت (ونفت) و پتروشیمی جم (جم) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای تصویب صورتهای مالی، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای تصویب صورتهای مالی و تشکیل جلسه هیاتمدیره برای تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شدند.

معاملات درونگروهی

دیروز در بازار 2 بورس تهران که به معاملات درونگروهی سهامداران عمده اختصاص دارد کمتر از 42 میلیون سهم شرکت داروپخش به ارزش کمتر از 57 میلیارد تومان همزمان با آغاز معاملات 42 میلیون سهمی اوراق اختیار فروش تبعی این شرکت کد به کد شد. در بانک ملت اما دیروز 35 میلیون سهم به ارزش بیش از 3 میلیارد تومان کد به کد شد. در گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان نیز 20 میلیون سهم به ارزش 2.5 میلیارد تومان کد به کد شد. درعینحال دیروز 10 میلیون سهم فولاد مبارکه به ارزش کمتر از 1.5 میلیارد تومان و همچنین 10 میلیون سهم پتروشیمی خراسان به ارزش کمتر از 5 میلیارد تومان به کدهای درونگروهی سهامدار عمده انتقال یافت.

همچنین کمتر از 10 میلیون سهم معدنی و صنعتی گلگهر به ارزش 2 میلیارد تومان به کدهای انتقالی سهامدار عمده جابهجا شد. درعینحال کمتر از 10 میلیون سهم معدنی و صنعتی چادرملو به ارزش 1.5 میلیارد تومان با معاملات انتقالی از سوی سهامدار عمده مواجه بود.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات