ایران و ارمنستان برای تشکیل کارگروه اقتصادی توافق کردند

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و هوانس عزیزیان معاون وزارت توسعه اقتصادی ارمنستان برای تشکیل کارگروه مشترک اقتصادی توافق کردند.

در این مذاکرات که عصر چهارشنبه در ایروان برگزار شد، دامنه همکاریها و راههای روان شدن گسترش مناسبات اقتصادی و صنعتی در حوزههای مرتبط بین ایران و ارمنستان بررسی شد. در این نشست، خسروتاج رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت اجرای برنامههای پیشبینیشده درزمینهٔ گسترش مناسبات تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات برای بازرگانان دو کشور بر اهمیت تلاش متقابل مسئولین با هدف برطرف کردن موانع با تشکیل کارگروه مشترک پیگیری امور و رفع نارساییها در برابر شرکتها و فعالان اقتصادی با همکاری سفارتخانههای دو کشور، سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت اقتصاد ارمنستان تأکید کرد.

خسروتاج این پیشنهاد را سازوکار مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری و ارتقای همکاریهای اقتصادی دو کشور ارزیابی کرد. عزیزیان معاون وزارت توسعه اقتصادی ارمنستان هم با استقبال از این پیشنهاد بر لزوم برنامهریزی برای رسیدن به هدف اجرای برنامههای توسعه همکاریها با ایران تأکید کرد.

در مذاکرات مقامهای ایرانی و ارمنستانی نیز توافق شد، نمایندگان سفارتخانه، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دو کارشناس وزارت اقتصاد ارمنستان بهعنوان اعضای کارگروه هرماه دو جلسه مشترک برای بررسی مسائل و مشکلات موردنظر، تجزیهوتحلیل اطلاعات برگزار و نتیجه را به مسئولان مرتبط اعلام کنند.

خسروتاج رئیس هیات ایرانی در دو روز گذشته با سورن کارایان وزیر توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری جمهوری ارمنستان دیدار و مذاکره کرد و همچنین در نشست ایران-اوراسیا و ارمنستان با حضور واچه گابریلیان معاون نخستوزیر این کشور و هیاتی از این اتحادیه برنامههای همکاریهای اقتصادی را بررسی کرد.

پس از سفر دی ماه سال گذشته حسن روحانی رئیسجمهوری ایران به ایروان و مذاکره با سرژ سرکیسیان رئیسجمهوری ارمنستان، مذاکرات اعضای هیات عالی همراه با همتایان و سپس رفتوآمد متقابل هیاتهای مختلف، برنامهها و زمینههای فراوانی برای توسعه همکاریهای دو کشور فراهمشده است.

ارمنستان با حدود 30 هزار کیلومترمربع مساحت و سه میلیون نفر جمعیت در منطقه قفقاز که پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 استقلال یافت، با ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ایران هممرز است.

از سوی دیگر، ارمنستان که تنها عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای مرز زمینی با ایران است، همراه روسیه، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان دیگر اعضای این تشکل و ایران برنامهریزیهای گستردهای را برای تشکیل منطقه آزاد تجاری تدارک دیدهاند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با ایران برنامه همکاریهای گسترده تجاری و اقتصادی را تنظیم کرده است، جمعیتی معادل 180 میلیون نفر را در برمیگیرد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات