8 کلید ثبات مالی

در طول سال‌هایی که مجله «کیپلینگر» منتشر شده است، من و همکارانم به نوعی خردجمعی درباره مسائل مالی رسیده‌ایم که بخش عمده آن را با مخاطبان به اشتراک گذاشته‌ایم. توصیه‌های زیر برای ثبات مالی، توصیه‌هایی هستند که گمان می‌کنم به شما در اوقات دشوار کمک خواهند کرد.

روی خود سرمایهگذاری کنید

قدرت پسانداز شما که در تحصیلات و مهارتهای شغلی شما ریشه دارد، ارزشمندترین داراییای است که در اختیار دارید. این دارایی با به هم ریختن اوضاع بازارها از بین نخواهد رفت. قدرت کسب درآمد و پسانداز خود را مدام از طریق تداوم آموزش، تربیت خود و توسعه مهارتهای شخصی افزایش دهید. اگر در میدانی کار کنید که مستعد دشواریهای دورهای و کاهش درآمدها است، باید به تغییر مسیر کاری تان فکر کنید، به خصوص اگر کاری هست که همیشه آرزوی انجامدادنش را داشتهاید.

از خود و عزیزان خود محافظت کنید

پیش از انکه دارایی مالیای به دست بیاورید، مطمئن شوید که برابر خطرهای بزرگ زندگی، بیمه کافی دارید. این خطرها میتوانند شامل بیماری، ناتوانی و مرگ زودهنگام باشند. بیشتر افراد، به ویژه خانوادههای جوان، بیمه کافی در اختیار ندارند؛ به خصوص بیمه برای ناتوانی جسمی. هنگامی که فوریتی از راه برسد، شما و خانواده شما هرگز از خرج کردن برای بیمه پشیمان نخواهید شد. بعضی هستند که میگویند هزینه کردن برای بیمهای که احتمالا نیاز نخواهد شد، هدر دادن سرمایه است؛ اما آنها وقتی با یک مساله دردسرساز روبهرو میشوند، متوجه اشتباه خود خواهند شد.

به سختی قرض کنید

از اعتبار خود تنها برای خرید چیزهایی که ارزش ماندگار دارند هزینه کنید، چیزهایی مانند تحصیلات، خانه یا شاید خودرو. برای هر چیز دیگری مانند لباس، سفر، سرگرمی و وسایل خانه از پول نقد استفاده کنید. آیا کسی را میشناسید که به دلیل قرض نکردن پول کافی به مشکل مالی خورده باشد؟ من که ندیدهام!

اول به خود پرداخت کنید

اگر احساس میکنید که بعد از هزینههای معمول، هرگز پول کافی برای سرمایهگذاری ندارید، فرآیند پرداختها را وارونه کنید. اولین هزینههای هر ماه را بهعنوان پسانداز در نظر بگیرید. مثلا اولین چکی که هر ماه میکشید برای افزایش موجودی صندوق پساندازتان باشد. بعد از آن به سراغ هزینههای واجب بروید و بعد اگر پولی ماند، هزینههای بیشتری بکنید. اگر به مشکل خوردید، تا جای ممکن از هزینهها بکاهید اما پسانداز را فراموش نکنید. پسانداز اولین هزینه شما برای خود شماست.

تنوع ببخشید

وقتی در سال 1990 سهامهای صنایع فناوری در حال جهش بود، سرمایههای امنی مانند اوراق قرضه مورد توجه کافی واقع نمیشدند. اما وضع بسیاری از آنها این روزها خوب است. تنوع بخشیدن به سرمایهگذاری در آن زمان خستهکننده به نظر میرسید، اما سرمایهگذاران موفق همیشه میدانند که هر گروهی از داراییها مانند سهام، مسکن، اوراق یا پول نقد ممکن است به مشکل بخورد. از همین رو است که شما باید همه نوع سرمایهای در سبد خود داشته باشید، سهم هر کدام از داراییها در سبد شما بستگی به سن، درآمد، مسوولیتهای خانوادگی و قدرت ریسک شما دارد.

ساده زندگی کنید تا بعدا راحت باشید

ساده زندگی کردن باحال نیست؛ اما تنها راهی است که من برای رسیدن به اهداف بلندمدت میشناسم. اگر ساده زندگی کنید، زمانی خواهد رسید که برای تحصیل فرزندان، مرخصی و سفر و لذت بردن از بازنشستگی راحت خواهید بود. نگاهی دقیق به سبک زندگی فعلی خود بکنید و اگر هزینههایی پیدا میکنید که قابل حذف است، هزینه نکردن آن را سرمایهگذاریای برای زندگی آینده خود در نظر بگیرید.

بخشنده باشید تا دنیای بهتری بسازید

امنیت مالی شما بیش از آنچه فکر میکنید به سلامت مالی، فیزیکی و معنوی دیگر جوامع، ملتها و جهان بستگی دارد. وقتی بخت خوب خود را با بخشیدن پول، زمان یا استعداد خود با دیگران سهیم میشوید، اقتصادی قویتر و دنیایی سالمتر و امنتر میسازید. برای آموزش، نهادهای اجتماعی، هنر، پژوهش و هرچیز با ارزش دیگری بخشنده باشید. این کاری فوقالعاده و درست است.

مشاهده نظرات