سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش:

صنعت پتروشیمی الهام بخش فعالیت‌های اقتصادی ایران است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش، در نخستین همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در وین گفت: ایران باثبات ترین کشور منطقه و قطب الهام بخش فعالیت‌های اقتصادی از جمله در بخش پتروشیمی است.

«عبادلله مولایی» ضمن خوشامدگویی به مهمانان حاضر در این همایش  و تشکر از شرکتکنندگان گفت: همایش بینالمللی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در برهه زمانی مهمی صورت میگیرد؛ در یک دوره تاریخی مهم در اقتصاد و سیاست جهانی به سر میبریم و شاهد تغییرات سریع و تحولات مهم جهانی هستیم.

وی افزود: در این شرایط جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک بازیگر استراتژیک و اقتصادی در سطح منطقهای و جهانی، قدرت نوظهور جدید بخصوص ازلحاظ اقتصادی به شمار میرود که مزیتهای رقابتی بسیاری دارد. مولایی خاطرنشان کرد: ایران اقتصاد چندوجهی و بهطور بالقوه دانشبنیان با زیرساختهای صنعتی گسترده و سرمایه انسانی دارد و باثباتترین و امنترین کشور در منطقه با موقعیت ژئوپلیتیک مناسب و ذخایر طبیعی غنی است که یک قطب الهامبخش برای فعالیتهای اقتصادی در منطقه به شمار میرود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: یکی از عوامل رشد اقتصادی ایران بخصوص در بخش انرژی، صنعت پتروشیمی با وضعیت منحصربهفرد آن است. ایران نیروی مهم در بازار جهانی پتروشیمی است و در حال برنامهریزی برای رشد بیشتر ظرفیتهای موجود خود است. مولایی افزود: همکاری پایدار انرژی بین ایران و کشورهای اروپایی هدف بلندمدت و استراتژیک برای هر دو طرف است. چندین شرکت مختلف اروپایی در شرایط مثبت کنونی علاقهمندی خود را برای سرمایهگذاری در پروژههای مختلف در بخش پتروشیمی ابراز کردهاند. البته اتریش یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است و تاکنون دو کشور ایران و اتریش گفتگوهای مهم و سازندهای در زمینه انرژی داشتهاند و دور سوم گفتوگوها را نیز این هفته در وین برگزار کردیم. وی افزود: این کنفرانس فرصت خوبی برای معرفی تواناییهای عظیم بخش پتروشیمی ایران و ایجاد ارتباطات کاری و فنی مهم و ایجاد زمینه برای جذب سرمایهگذاری آینده در این بخش ایجاد میکند.

یارجانی: قرارداد توتال یک نشانه بود/ بخش نفت و پتروشیمی صنعت صلح است

در ابتدای مراسم آغاز به کار نخستین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی، جواد یارجانی نماینده سابق ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بهعنوان ادارهکننده مراسم در سخنانی گفت: کسی نمیتواند انکار کند که سیاستهای تغییر رژیم در گذشته در بخشهای مختلف خاورمیانه چه مشکلاتی نهتنها برای خاورمیانه بلکه برای اروپا ایجاد کرده است.

خوشبختانه بخش نفت و پتروشیمی صنعت صلح است و به گمانم در برهه خاصی هستیم زیرا همین چند روز پیش به یک قرارداد مهم با توتال و یک شرکت چینی رسیدیم. وی با اشاره به قرارداد اخیر توتال گفت: این تنها یک قرارداد نبود بلکه یک نشانه بود که به جهان ارسال شد. مدیر توتال در مراسم امضا بهروشنی از ابعاد اروپایی این قرارداد سخن گفت. این نشان میدهد که اروپا بهدرستی تصمیم گرفته است که در خط ایجاد فرصتهای تجاری حرکت کند که به گفته مدیر توتال یکی از راههای ایجاد صلح است.

یارجانی افزود: شکی نیست که ارتقای فرصتهای کاری صلح و ثبات ایجاد میکند و زمانی که در خاورمیانه صلح و ثبات وجود داشته باشد این هم ازلحاظ اقتصادی و هم امنیتی به نفع اروپا است. بر اساس این گزارش، نخستین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی با محوریت سرمایهگذاری و توسعه روز پنجشنبه با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان، سرمایهگذاران و صاحبان فناوری ایرانی و کشورهای اروپایی در اتاق بازرگانی اتریش در وین آغاز بکار کرد.

این همایش دوروزه باهدف بررسی راهکارهای توسعه صنایع میان دستی و پاییندستی از طریق جذب سرمایهگذاران ملی و بینالمللی و انتقال فناوری از طریق همکاریهای مشترک با شرکتهای مهم بینالمللی برپاشده است.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات