۱۴ درصد معاملات فرابورس در اختیار فلزات اساسی بود

گروه فلزات اساسی در هفته دوم تیرماه ۱۴ درصد از ارزش معاملات فرابورس را به خود اختصاص داد.

در هفتهای که گذشت تعداد 303 میلیون سهم به ارزش 610 میلیارد ریال در بازار اول فرابورس ایران دادوستد شد که رشد 79 درصدی حجم و افزایش 88 درصدی ارزش مبادلات این بازار را نشان میدهد.

در این میان 303 میلیون سهم به ارزش 610 میلیارد ریال نیز در هفته گذشته در بازار اول فرابورس ایران دادوستد شد که رشد 79 درصدی حجم و افزایش 88 درصدی ارزش مبادلات این بازار را نسبت به هفته قبلی نشان میدهد. در همین حال بازار دوم فرابورس میزبان نقلوانتقال 335 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 25 میلیارد ریال بود که در این بازار نیز حجم و ارزش مبادلات حدود 40 درصد افزایش یافته است.

همچین جابهجایی 662 میلیون سهم به ارزش 799 میلیارد ریال نتیجه دادوستدهای صورت گرفته میان خریداران و فروشندگان سهام در تابلوهای معاملاتی بازار پایه بود که حجم و ارزش این مبادلات کاهش را نشان میدهد.

این گزارش میافزاید: در هفتهای که گذشت در بازار ابزارهای نوین مالی نیز مانند بازارهای اول و دوم رشد چشمگیر حجم و به ویژه ارزش مبادلاتی رقم خورد، به گونهای که 21 میلیون ورقه بهادار به ارزش 4 هزار و 626 میلیارد ریال در این بازار دست به دست شد. همچنین اوراق بدهی صدرنشین این بازار به لحاظ حجم و ارزش شد و در ادامه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و اوراق گواهی تسهیلات مسکن جایگاههای دوم و سوم را به لحاظ حجم و ارزش معاملاتی به خود اختصاص دادند.

بدین ترتیب بیش از 4 میلیون ورقه بدهی به ارزش افزون بر 4 هزار میلیارد ریال، 16 میلیون ورقه در تابلو ETF به ارزش 193 میلیارد ریال و 4 هزار ورقه تسهیلات مسکن نیز به ارزش 321 میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی نقلوانتقال یافت.

همچنین رصد جدول ارزش معاملات خرد بازار سهام و اختیار سهام به تفکیک گروههای صنعت حاکی از آن است که در میان صنایع فرابورسی، گروه فلزات اساسی با در اختیار داشتن 14 درصد از سهم کل به ارزش 292 میلیارد ریال رتبه نخست را داراست. رتبههای دوم تا پنج نیز به ترتیب در اختیار گروههای حملونقل، انبارداری و ارتباطات؛ سرمایهگذاریها؛ سایر محصولات کانی غیرفلزی و گروه انبوهسازی، املاک و مستغلات قرار گرفته است. در میان 10 صنعت برتر عنوان گروههایی همچون بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی و نیز ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی به چشم میخورد.

بر پایه این گزارش؛ از رویدادهای مهم هفتهای که گذشت میتوان به عرضه عمده 4.99 درصد از سهام غیر مدیریتی شرکت آهن و فولاد ارفع در بازار دوم فرابورس ایران اشاره کرد که ارزش کل این معامله بیش از 42 میلیارد تومان بود.

بعلاوه این که شاخص کل فرابورس ایران نیز با رشد معاملات هفته منتهی به 16 تیرماه را پشت سر گذاشت و در کانال 899 واحدی به استقبال هفته آتی رفت.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات