راهی که توتال به سمت ایران باز کرد

بعد از گذشت بیش از یک سال از لغو تحریم‌های غرب علیه ایران، شرکت نفتی بین‌المللی توتال دوشنبه هفته جاری (12 تیرماه 1395) با شرکت ملی نفت ایران وارد قراردادی رسمی شد تا نخستین شرکت خارجی باشد که در دوران پساتحریم با سرمایه نقدی و تکنولوژی وارد ایران می‌شود.

توتال حدود 15 سال قبل با تشدید تحریمها علیه فعالیتهای هستهای ایران مجبور به ترک پارس جنوبی شد. حال این غول فرانسوی در دوران پساتحریم با سرمایه اولیه یک میلیارد دلار بار دیگر رسما وارد ایران شد تا در کنار آغاز پروژه توسعه فاز 11 پارسجنوبی در غالب یک کنسرسیوم فرانسوی-چینی-ایرانی، این پیام را به دنیا بدهد که «ایران نقطهای امن برای سرمایهگذاری است.»

از نگاه پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال که برای امضای این قرارداد شخصا به تهران سفر کرده: «اگرچه این شرکت با تهدیدهای قانونی و فشارهای زیادی از سوی کنگره آمریکا برای ورود به ایران روبهرو است، اما ارزش ورود به بازار ایران به قوت خود باقی است.» بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز اهمیت امضای قرارداد یاد شده را در «برطرف شدن بسیاری از شک و تردیدهای شرکت‎های خارجی برای ورود به ایران»

ارزیابی کرد و آن را «نشانهای مهم نهتنها برای شرکتهای نفتی بلکه برای شرکتهای غیرنفتی اروپایی و آسیایی برای سرمایهگذاری در ایران» دانست.

به این ترتیب قرارداد یادشده که بر اساس الگوی قراردادهای جدید نفتی و برای دورهای 20 ساله امضا شده است، با در نظر گرفتن نفت بشکهای 50 دلار، بیش از 84 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور میکند که در مقطع فعلی ارزش آن به «بازگرداندن حس اعتماد به سرمایهگذاران خارجی برای بازگشت دوباره به ایران در دوران پسابرجام» است.

مشاهده نظرات