نقطه روشن بازار اجاره مسکن

اجاره‌نشین‌ها در فصل جابه‌جایی، اگرچه با چالش همیشگی پرداخت مبالغ اجاره ماهانه مواجه هستند، اما در تابستان امسال از دو امتیاز نسبت به سال‌های اخیر، بهره‌مند خواهند شد.

سطح نرخهای موجود در فایلهای اجاره آپارتمان در تهران نشان میدهد: مطابق آمارهای رسمی، متوسط مبلغ اجاره یک واحد مسکونی 70 مترمربعی در تهران بهصورت پرداخت 100 درصد اجاره ماهانه (بدون پرداخت پول پیش)، حدود یک میلیون و 750 هزار تومان است که این مبلغ، برای عمده خانوارهای کمدرآمد دو نفر شاغل، به اندازه کل حداقل دستمزد ماهانه زوجین، برآورد میشود.با این حال، از آنجا که بخشی از مبلغ اجاره، در قالب پول پیش –رهن- دریافت میشود و همچنین درآمد غالب مستاجرها، از سطح حداقل دستمزد، اندکی بیشتر است، پرداخت اجارهبها هر چند در شرایط سخت، امکانپذیر شده است.

اولین نقطه روشن بازار اجاره تابستان 96 را میتوان بازگشت فایلهای «رهن کامل» یا فایلهای دارای «رهن بیشتر، اجاره ماهانه کمتر» عنوان کرد. سال گذشته و سال قبل از آن، تحتتاثیر کاهش نرخ سود بانکی، تمایل موجران به دریافت پول پیش، بهشدت کاهش یافت و وزن اجاره ماهانه در اجارهبها، در جهت مخالف توان مالی مستاجران، افزایش پیدا کرد.

دومین نقطه روشن بازار فعلی برای مستاجران نیز عرضه واحدهای تازه خریداری شده به این بازار برای حداقل یک سال آنهم به شکل رهن کامل است. رشد معاملات خرید مسکن طی ماههای اخیر سبب شده گروهی از خریداران، برای تامین بخشی از هزینه خرید ملک، واحد خود را برای یک سال، بهصورت رهن کامل، اجاره دهند. در بازار مسکن، معمولا رونق معاملات خرید مسکن، باعث افزایش نسبی حجم عرضه واحد اجارهای میشود.در مناطق پرمصرف بازار اجاره تهران همچون مناطق 4 و 5، آپارتمانهای نوساز متری حداقل یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تومان، رهن کامل داده میشود.

مشاهده نظرات