هشدار جدید بانک مرکزی به سپرده‌گذاران کاسپین

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: تنها ۸۰شعبه‌ کاسپین که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی وجود دارد مجاز به پرداخت سپرده‌ها هستند و اتفاقی که در خارج از این شعب رخ دهد، مورد تائید این بانک نیست.

عباس کمرهای در خصوص جدیدترین مراحل ساماندهی پرونده سپردهگذاران موسسه اعتباری کاسپین در پاسخ به این سؤال که وقتیکه سپردهگذاران این موسسه به شعب مراجعه میکنند، اعلام میشود که تنها ۵۰ درصد سپردهها به مردم برمیگردد و مابقی را بهحساب سودی میگذارند که در سالهای گذشته، سپردهگذار از تعاونیهای منحله دریافت کرده است. آیا این کار قانونی است، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سپردههای تا سقف ۲۰ میلیون تومان، به سپردهگذاران برگردانده شده است و تعیین تکلیف سپردههای تا ۵۰ میلیون تومان هم تا پیش از عید فطر آغاز شد و مردم میتوانند به شعب منتخب مراجعه کرده و پولشان را پس بگیرند.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: درواقع کار بهاینترتیب است که تعاونیهای غیرمجاز، از یک تاریخی به بعد، انحلال یافتهاند و بنابراین از زمان انحلال به بعد، فعالیت اقتصادی نداشتهاند و موسسه منحل شده است؛ بنابراین سودی نمیتواند بپردازد. موضوع دیگر این است که زمانی که سپردهگذار به شعب کاسپین برای دریافت سپرده خود مراجعه میکند، شعب ۹۰ درصد وجه را پس میدهند، این پرداخت بهصورت علیالحساب است و زمانی که دارایی تعاونیهای منحله بهصورت کامل شناسایی شود، تصمیمهای بعدی اتخاذ خواهد شد. در مورد سپردههای ده میلیون تومانی، بیست میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی، روش کار ما این بود که البته پرداخت سپردههای زیر ۱۰۰ میلیون تومان هم بهزودی آغاز میشود.

وی تصریح کرد: البته این روش را بانک مرکزی خود بهتنهایی اتخاذ نکرده، بلکه راهکاری است که با همکاری و هماهنگی قوه قضاییه در جلسهای که برگزار شد، به توافق رسید و بر اساس آن هم، اقدام میشود. بهعنوانمثال اگر فردی ده میلیون تومان سپرده دارد، سود دوران انحلال به بعد آن کنار میرود و بنابراین اگر جمع سپرده و سود، ده میلیون تومان میشود، ۹ میلیون تومان بهصورت علیالحساب باید به مشتری پرداخت شود. البته همانطور که گفتم زمانی که نقلوانتقال داراییها قطعی شده باشد و میزان داراییها روشن باشد، وارد مراحل بعدی میشویم.

کمرهای گفت: این روش کار، از سوی شعب کاسپین لازمالاجرا است؛ ضمن اینکه یادمان باشد که هر هشت تعاونی منحله درمجموع حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ شعبه داشتند و امروز فقط ۸۰ شعبه کاسپین که مجوز بانک مرکزی را دارند و اسامی آنها در سایت بانک مرکزی موجود است، اجازه پرداخت سپردهها را دارند؛ بنابراین تعداد شعب مجاز هماکنون ۸۰ شعبه است و مابقی شعبی که متعلق به تعاونیهای منحله هستند، باید تعطیل شوند و ما هم به نیروی انتظامی اسامی آنها را اعلام کردهایم. بنابراین در آن شعبی که خارج از این فهرست ۸۰ گانه است، هر اتفاقی بیفتد، غیرمجاز است و مورد تائید بانک مرکزی نیست.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد: اگر سپردهگذار فرشتگان و هفت تعاونی منحله که پولش را میخواهند، باید به سایت موسسه اعتباری کاسپین مراجعه کرده و اسامی شعب مجاز را مشاهده و اقدام کند. هماینک امر تسویه سپردههای ده میلیون تومانی، بیست میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی در حال انجام است. در حال حاضر کاسپین با ۸۰ شعبه فعالیت میکند و اکنون کاسپین یک موسسه اقتصادی است و باید شعب اقتصادی هم داشته باشد؛ بنابراین اگر در یک شهرستان شعبه نداشته باشد، سپردهگذار میتواند به نزدیکترین شهری که نام شعب آن در فهرست ۸۰ گانه شعب مجاز کاسپین برای تسویه سپردهها است، مراجعه کند. البته حتیالامکان سعی شده که در شهرهای بزرگ و استانهای مهم، شعب وجود داشته باشد.

کمرهای در پاسخ به این سؤال که شعبی که جزو آن فهرست نیستند نباید کار تسویه با مردم را انجام دهند، تأکید کرد: این شعب اصلاً نباید کار تسویه انجام بدهند. آنها در حال تعطیلی هستند و اگر این کار را صورت دهند، غیرمجاز است و به مدیریت واحد در این پرونده لطمه وارد میشود.

وی اظهار داشت: در این میان اگر مردم به مشکلی برخورد کردند که خارج از ضوابط، سپردهها به آنها برگردانده میشود، مراتب را با اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی در میان بگذارند تا همکاران ما رسیدگی کنند. 

مشاهده نظرات