توتال به دنبال تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره امضای قرارداد با شرکت توتال گفت: بر اساس تاکید وزارت نفت، شرکت توتال با هدف تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ایران حضور خواهد داشت.

به گزارش ارانیکو به نقل از نیپنا، مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان نخستین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با محوریت سرمایه گذاری و توسعه با اعلام رضایت از این همایش اظهار کرد:  همزمان با تسهیل شرایط برای سرمایه گذاریهای جدید و رفع برخی از موانع، اکنون سرمایه گذاران اروپایی علاقه مند به حضور در صنعت پتروشیمی ایران هستند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره امضای قرارداد با شرکت توتال اظهار کرد: این شرکت در بخش بالادست به تازگی قراردادی را با ایران امضا کرد و از ابتدا نیز قرار بود بر اساس تاکید وزارت نفت در تکمیل زنجیره حضور یابد و نهایی شدن قرارداد آتی در صنعت پتروشیمی نیز درهمین راستا خواهد بود.

وی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان سیاستگذار و تسهیل گر در صنعت پتروشیمی به دنبال برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاریهای جدید  برای توسعه طرحهای توسعهای است گفت: پیرو این سیاستها همایشهایی در داخل و کشور برگزار شده است و همایش اخیر با توجه به این که تجربه، سرمایهگذاری در کنار دانش فنی در اتریش وجود داشت این کشور بهعنوان محل برگزاری همایش فوق انتخاب شد. شاهدایی افزود: افزون بر سرمایهگذاران، فعالان بانکی و بیمهای و نیز اعضای اتاقهای بازرگانی اتریش و چند کشور اروپایی در همایش حضوری فعال داشتند و برخی از مسائل و مشکلات موجود را مطرح کرده و در مورد رفع آنها رایزنی شد.

وی با اشاره به پنل تخصصی بانک و بیمه در این همایش اظهار کرد: حضور دکتر خزاعی معاون وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان و نیز هلدینگ ها و شرکتهای پتروشیمی سبب شد تا روند مذاکرهها با شرایط مطلوبی دنبال شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: در جریان برگزاری همایش نماینده شرکت آی. سی. آی. اس (ICIS)، آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی جهان و تحولات آتی و همچنین نقش و موقعیت ایران در آینده صنعت پتروشیمی را تشریح کرد.

 شاهدایی با بیان این که تمام موارد مورد اشاره سبب شد تا شرکت کنندگان شناخت و آشنایی بیشتری با صنعت پتروشیمی ایران داشته باشند گفت: پارسال 2 همایش موفق در آلمان برگزار کردیم که پیامد آن امضای تفاهمنامه با شرکتهایی مانند توتال، شل، باسف، ایر لیکوئید و لینده و نیز شرکتهایی از ژاپن و کره جنوبی بود  که این تفاهمنامهها در حال نهایی شدن هستند.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تصریح کرد: امید است همایش امسال در اتریش نیز با برطرف شدن برخی از موانع منجر به حضور شرکتها و سرمایهگذاران جدید در کشورمان شود.

وی با اشاره به تجربه شرکتهایی مانند باسف، توتال و یا شل اظهار کرد: این شرکتها در صنعت پتروشیمی تجربه داشتهاند و کارکردهاند و اقدام به برآورد فنی و اقتصادی میکنند اما گاهی برخی از شرکتها که تمایل به سرمایهگذاری دارند فعالیتی در صنعت پتروشیمی نداشتهاند و ما به آنها طرحها را معرفی کرده و برایشان شریک ایرانی معرفی میکنیم.

توتال به دنبال تکمیل زنجیره ارزش

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره امضای قرارداد با شرکت توتال اظهار کرد: این شرکت در بخش بالادست بهتازگی قراردادی را با ایران امضا کرد و از ابتدا نیز قرار بود بر اساس تأکید وزارت نفت در تکمیل زنجیره حضور یابد و نهایی شدن قرارداد آتی در صنعت پتروشیمی نیز در همین راستا خواهد بود.

شاهدایی تصریح کرد: در دوران پسا برجام روابط با شرکتهای خارجی تسهیل شده است و با توجه به اینکه توسعه صنعت پتروشیمی وابسته به روابط بینالمللی است تسهیل در مسائل بانکی و بیمهای سبب شده تا شرکتهای خارجی علاقهمند به حضور در کشورمان باشند.

وی بابیان اینکه تمام موانع و سدها بهیکباره نمیشکنند گفت:  اکنون شرایط بسیار بهتر شده است و بهتدریج برخی مشکلات رفع خواهد شد و شرکتها و سرمایهگذاران اروپایی برای سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ایران آمادگی دارند. نخستین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی با حضور سفیر ایران در اتریش، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و بیش از 170 شرکت بینالمللی از کشورهای مختلف اروپایی و غیراروپایی در اتاق بازرگانی اتریش-وین  آغاز به کارکرده بود.

هدف از برگزاری این همایش، بررسی روشها، ابزارهای نوین برای توسعه بخشهای میان دستی و پاییندستی صنعت پتروشیمی از طریق همکاریهای مشترک، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و همچنین حضور ایران در بازارهای رقابتی جهان بود. بر اساس این گزارش، این همایش دوروزه باهدف بررسی راهکارهای توسعه صنایع میان دستی و پایین دستی از طریق جذب سرمایه گذاران ملی و بین المللی و انتقال فناوری از طریق همکاریهای مشترک با شرکتهای مهم بینالمللی برپاشده بود.

مشاهده نظرات