براساس مصوبه هیأت دولت صورت می‌گیرد

امسال یک میلیون تن گندم مازاد صادر می‌شود

براساس جدولی که امروز به مصوبه هیأت دولت رسیده، پیش‌بینی شده است امسال بیش از یک میلیون و ۸۰ هزار تن گندم مازاد امسال از کشور صادر و پول کشاورزان در دو مرحله پرداخت شود.

براساس جدولی که امروز شنبه ۱۷ تیر ۹۶ به تصویب هیأت دولت رسیده، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ازای هر کیلو 13 هزار ریال در سال جاری برای فروردین 171 هزار تن، اردیبهشت یک میلیون و 727 هزار تن، خرداد 2 میلیون و 595 هزار تن، تیر 3 میلیون و 633 هزار تن، مرداد 2 میلیون و 453 هزار تن، شهریور 337 هزارتن و مهرماه 84 هزار تن در نظر گرفته شده است که پیشبینی شده امسال در مجموع 11میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شود. براساس این جدول بهای خرید تضمینی برای فروردین 2 هزار و 223 میلیارد ریال، برای اردیبهشت 22 هزار و 452 میلیارد ریال، برای خرداد 33 هزار و 740 میلیارد ریال، برای گندم تیرماه 47 هزار و 226 میلیارد ریال، برای مرداد 31 هزار و 888 میلیارد ریال، شهریور 4 هزار و 384 میلیارد ریال و برای خرید گندم در مهرماه سال جاری 1092 میلیارد ریال و در مجموع برای کل خرید گندم امسال 143 هزار و 6 میلیارد ریال پیشبینی منابع شده است.

همچنین طبق این جدول پرداخت بهای گندم به کشاورزان در دو نوبت پیشبینی شده است که برای خرید گندم در فروردین هزار و 137 میلیارد ریال در یک مرحله، در اردیبهشت 11 هزار و 485 میلیارد ریال، در یک مرحله خرداد 17 هزار و 259 میلیارد ریال در یک مرحله، تیرماه در مرحله اول 24 هزار و 158 میلیارد ریال در مرحله دوم هزار 86 میلیارد ریال، در مرداد در مرحله اول ۱۶ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال و در مرحله دوم 10 هزار و 967 میلیارد ریال، در شهریور مرحله اول ۲ هزار و  ۲۴۳میلیارد ریال، و در مرحله دوم 16 هزار و 481 میلیارد ریال ، در مهرماه مرحله اول 559 میلیارد ریال و در مرحله دوم 23 هزار و 68 میلیارد ریال، در آبان به عنوان مرحله دوم 15 هزار و 576 میلیارد ریال، آذر 2 هزار 142 میلیارد ریال و در دیماه 533 میلیارد ریال پرداخت شود.

همچنین در این جدول مقدار فروش گندم خبازی به قیمت کیلویی 6 هزار و 650 ریال برای هر ماه 630 هزار تن در نظر گرفته شده است که در مجموع سال 7 میلیون و 560 هزار تن گندم به صورت آرد به خبازیها ارائه خواهد شد. همچنین ارزش فروش گندم به خبازیها در هر ماه 4 هزار و 190 میلیارد ریال و در مجموع سال 50 هزار و 274 میلیارد ریال پیشبینی شده است. در این جدول آمده است: مقدار فروش گندم صنف و صنعت در هر ماه 170 هزار تن و با قیمت هر کیلو 9 هزار ریال خواهد بود که در مجموع 2 میلیون و 40 هزار تن خواهد بود. ارزش فروش گندم صنف و صنعت در سال جاری ماهانه 1530 میلیارد ریال و در مجموع 18 هزار و 360 میلیارد ریال خواهد بود. مقدار صادرات گندم ماهانه 90 هزار تن و در مجموع یک میلیون 80 هزار تن و ارزش صادرات گندم مازاد در مجموع 8 هزار و 630 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین منابع برای خرید گندم به صورت تضمینی از کشاورزان 82 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است همچنین تسهیلات بانکی برای خرید تضمینی 30 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است.

مشاهده نظرات