چقدر عدس به کشور وارد شد

براساس آمار گمرک در نخستین ماه از سال 96 بیش از 5 هزار و 774 تن عدس از کشورهای مختلف وارد کشور شده است.

مشاهده نظرات