متانول گران شد

در همین حال افت قیمت گاز پروپان، بوتان و LPG به ترتیب 9، 5 و 6 درصد نسبت به هفته قبل بود

به گزارش ارانیکو به نقل از پتروتحلیل، بررسی قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ 11 و 18 تیرماه نشان میدهد که برخی از کالاها روندی افزایشی و برخی دیگر با کاهش روبهرو شدهاند. بیشترین افزایش قیمت در گروه شیمیاییها متعلق به متانول با 3.1 درصد رشد است، این کالا از رقم 764 تومان به 788 تومان رسیده است.

در رتبه بعدی افزایش قیمتها، ایزوبوتانول با 2.7 درصد رشد قرار دارد، همچنین دی اتیلن گلایکول با 2 درصد رشد نسبت به هفته قبل به میزان 26 تومان گران شده است. همچنین نرمال بوتانول نیز با 1.9 درصد افزایش قیمت نسبت به هفته قبل روبه رو شده و به رقم 2هزار و 731 تومان رسیده است.

در ادامه منواتیلن گلایکول، دی اتیل هگزانول، سودمایع، اورتوزایلین و اسیدترفتالیک نیز روندی افزایشی داشته و نسبت به هفته قبل با رشد قیمت روبهرو شدند. در همین حال تعدادی از کالاهای شیمیایی نیز نسبت به هفته قبل روندی کاهشی داشتند. در همین حال افت قیمت گازپروپان، بوتان و LPG به ترتیب 9، 5 و 6 درصد نسبت به هفته قبل بود.

از سوی دیگر آروماتیک سنگین، بنزن، اوره صنعتی، اسیداستیک، زایلین مخلوط و پارازایلین نیز روندی نزولی داشتند. به طوری که آروماتیک سنگین با 1 درصد کاهش نسبت به هفته قبل به رقم یک هزار و 827 تومان رسید. بنزن 6 تومان نسبت به هفته قبل ارزان شد. اوره صنعتی و اسیداستیک نیز به ترتیب 14 و 40 تومان افت قیمت داشتند.

همچنین زایلین مخلوط و پارازایلین نیز به ترتیب با افت 14 و 2 تومانی نسبت به هفته قبل روبهرو شدند. در محاسبه قیمت پایه محصولات شمیایی قیمت دلار با 0.4 درصد نسبت به هفته قبل از رقم 3 هزارو 754 تومان به 3 هزار و 770 تومان رسید.

مشاهده نظرات