خرید تضمینی 335 هزار تن گندم در خراسان رضوی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: ظرف نیمه اردیبهشت گذشته تا 16 تیر ماه جاری 335 هزار تن گندم تولیدی کشاورزان این استان به صورت تضمینی خریداری شده است.

نجفقلی صالحی روز دوشنبه افزود: بر اساس مصوبه دولت نرخ خرید تضمینی گندم به ازاء هر کیلوگرم محصول 13 هزار ریال است و کار خرید آن در خراسان رضوی همچنان ادامه دارد. وی پیش بینی کرد حجم خرید تضمینی این محصول در خراسان رضوی طی سال زراعی جاری به 450 هزار تن برسد. این استان پارسال رتبه هفتم کشو را در خرید تضمینی گندم کسب کرد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: تا تاریخ 31 خرداد گذشته 50 درصد از بهای مبلغ خرید تضمینی گندم به کشاورزان در این استان پرداخت شده است. وی همچنین گفت: ظرفیت تولید گندم در خراسان رضوی 700 هزار تن در سال است که بسته به شرایط اقلیمی، میزان و پراکنش بارندگی ممکن است این میزان دچار افزایش یا کاهش شود.

165 هزار هکتار مزرعه امسال در خراسان رضوی زیر کشت گندم رفت که بخاطر اجرای کشت جایگزین این عرصه در مقایسه با پارسال 10 هزار هکتار کمتر است اما حجم تولید کاهش نداشته است. در قالب اجرای طرح کشت محصول جایگزین کلزا به جای گندم کاشته شده است. پارسال 607 هزار تن گندم در خراسان رضوی تحویل دولت شد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات