بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 377)

نسخه الکترونیکی شماره 377 بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران در سایت ارانیکو منتشر شد.

مطالب مرتبط
بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 376)
بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 378)
مشاهده نظرات