رفع فیلتر یوتیوب در دستور کار دولت

محمدجواد آذری جهرمی، معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به پیشنهاد رفع فیلتر بلاگ‌اسپات و یوتیوب در شبکه علمی کشور در دانشگاه‌ها، اظهار داشت: در حال صحبت هستیم که بتوانیم برای شبکه علمی در دانشگاه‌ها این کار را انجام دهیم که البته اگر دوستان قضائی و روال‌های قانونی دخیل در این مسئله مصحلت بدانند که این حوزه را باز کنند.

بزرگترین سایت اشتراکگذاری ویدیوی دنیا سالهاست که در ایران فیلتر است اما این روزها کمتر کسی را میتوان یافت که با وجود این شرایط، با کمک روشهای مختلف از یوتیوب استفاده نکند.

خوشبختانه رایزنیها برای رفع فیلتر یوتیوب در دستور کار دولت قرار گرفته و روزهای گذشته خبری منتشر شد که از پیگیری دولت برای رفع فیلتر یوتیوب و بلاگاسپات در دانشگاهها سخن میگفت. روز گذشته جزئیات بیشتری از این خبر منتشر شد.

بهگزارش جیاسام و به نقل از خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی، با اشاره به پیشنهاد رفع فیلتر بلاگاسپات و یوتیوب در شبکه علمی کشور در دانشگاهها، اظهار داشت: در حال صحبت هستیم که بتوانیم برای شبکه علمی در دانشگاهها این کار را انجام دهیم که البته اگر دوستان قضائی و روالهای قانونی دخیل در این مسئله مصحلت بدانند که این حوزه را باز کنند، آمادگی داریم که تدابیر لازم را انجام دهیم. در نهایت این مسئله بستگی به تأیید نهایی دارد که هنوز تصمیمی در این باره نهایی نشده است.

رفع فیلتر بلاگاسپات و یوتیوب، سرآمد درخواستها در دانشگاهها است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: رفع فیلتر این دو سرویس در حد دانشگاهها ضرورت و درخواست برای آنها بسیار است، زیرا مطالب مفید بسیاری در این حوزه وجود دارد که برای مثال بلاگ اسپات دایرةالمعارفی برای دانشگاهیان کشور است و در یوتیوب نیز مطلب زیاد است.

وی ادامه داد: به هر دانشگاهی که میرویم سرآمد شرح درخواستها، رفع فیلتر بلاگاسپات و یوتیوب است.

جهرمی گفت: درباره این دو سرویس بین مسئولان دغدغههایی وجود دارد که تصور میکنیم درست است، اما اکنون مبحثی را در این باره شروع کردهایم که رفع فیلتر این دو شبکه را از شبکه علمی به عنوان اجرا در حد یک مجموعه آغاز کنیم که شاید امکان توسعه بعدی این ایده وجود داشته باشد.

پس از حصول نتایج رفع فیلتر در دانشگاهها شاید بتوان درباره اجرا در کل کشور صحبت کرد

وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان توسعه امکان رفع فیلتر بلاگاسپات و یوتیوب در خارج از فضای دانشگاهی وجود دارد، گفت: نمیدانم فضا چگونه باشد، این موضوع بستگی دارد که نظام کنترل خطوط قرمز چگونه قابل پیادهسازی باشد.

جهرمی توضیح داد: مجموع دانشگاههای کشور 5 درصد از استفاده از اینترنت در کل کشور را ندارند و حوزه دانشگاهها حوزه کوچکی است که شاید بتوانیم بگوییم مزایای اجرای این طرح بر معایب آن ارجحیت دارد، اما درباره اینکه این ایده را به کل کشور تعمیم دهیم، شاید نتوان به راحتی صحبت کرد. شاید در یک محیط کوچک بتوانیم این ایده را اجرا کنیم، نظامات را بگذاریم، یکبار ببینند و به شیوهها اعتماد کنند، سپس انشاءالله درباره کل کشور بتوان صحبت کرد.

جز بلاگاسپات و یوتیوب، حرفی درباره سرویسهای بیشتر نیست

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا علاوه بر بلاگاسپات و یوتیوب درباره سرویسهای دیگری نیز صحبت از رفع فیلتر حتی در محدوده دانشگاهی مطرح شده، گفت: مبحث علمی در سایر سرویسها به پررنگی این دو سرویس نیست و مراکز دانشگاهی مکرراً این دو سرویس را درخواست میکنند.

وی با طرح این سوال که برای مثال فیسبوک چه نقشی در مراکز علمی دارد؟ تاکید کرد: موضوعیت دو سرویس بلاگاسپات و یوتیوب در فضای دانشگاهی کشور بیشتر است.

اصالت موضوع رفع فیلتر سرویسهای خاص نیست

جهرمی در پاسخ به این سؤال که آیا ایده رفع فیلتر بلاگاسپات و یوتیوب از فضای دانشگاهی به مجموعههای محدود دیگری خارج از فضای دانشگاهی نیز تسری خواهد یافت، گفت: اصالت موضوع، حل مشکل دانشگاههاست نه رفع فیلتر برخی سرویسها.

منبع: جی اس ام
مشاهده نظرات