جزئیات توافقات بندری ایران و اوکراین

سفیر و مسئولان بلندپایه اوکراین با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره توسعه همکاری‌های دریایی و بندری و توسعه کریدورهای ترانزیتی مذاکره کردند.

به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد سعیدنژاد در جلسه بررسی توسعه همکاریهای دریایی و بندری ایران و اوکراین گفت: مسیر بندر بمبئی به بندرعباس و بنادر اوکراین میتواند مسیری ارزان، سریع و کوتاه در حوزه ترانزیت باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: باید کمیتهای متشکل از بخش خصوصی و دولتی فعال دو کشور، در حوزه دریا و بندر مشخص شود تا ارتباطات جامعی داشته باشند و به طور مشخص، پروژههای دریایی، بندری و ترانزیتی دو طرف را پیگیری کند.

وی ادامه داد: برای آنکه بتوانیم ایده توسعه خط ترانزیتی بندر بمبئی - بندرعباس و بنادر اوکراین را دنبال و ارزیابی کنیم، ضروری است کالا را به عنوان پایلوت، از این مسیر ترانزیتی عبور دهیم تا شرایط، زمان و هزینههای عبور ارزیابی شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد توسعه خواهرخواندگی بین بنادر ایران و اوکراین را مطرح کرد و گفت: در زمینه تأمین نیازهای دو طرف در حوزه دریا، انتقال دانش فنی، آموزش و سرمایهگذاری میتوان مذاکرات جامعی داشت.

سعیدنژاد به وضعیت استراتژیک بندر ایران در خلیج فارس و دریای عمان اشاره کرد و گفت: مدل کلی سرمایهگذاری در بنادر ایران اینگونه است که تأسیسات زیربنایی از محل منابع عمومی و دولتی تأمین میشود که در این باره میتوان به حوضچه بندری و اسکلهها اشاره کرد اما بقیه فعالیتها از سوی بخش خصوصی در بنادر سرمایهگذاری میشود. در واقع انبارها، سیلوها، محوطهها و تجهیزات توسط بخش خصوصی اجرا میشود.

وی افزود: بهرهبرداری از بخش خصوصی از طریق قراردادهای پیمانکاری است اما در بقیه موارد بخش خصوصی خود سرمایهگذاری میکند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سرمایهگذاران ما حاضرند در بنادر اوکراین و دریای سیاه نیز سرمایهگذاری کنند و ضروری به نظر میرسد شرایط از سوی کشور اوکراین فراهم شود.

سعیدنژاد اظهار داشت: ما در دریای کاسپین، خلیج فارس و دریای عمان آماده جلب سرمایهگذار هستیم.سرمایهگذاریهای دو طرف موجب افزایش سهم ترانزیت و بار در کریدورهای مشترک میشود.

وی با بیان اینکه بخشهای فنی و دریایی دو طرف میتوانند همکاریهای مشترکی در راستای توسعه این بخش داشته باشند، گفت: گواهینامههای دریایی صادر شده از سوی دو طرف میتواند مورد پذیرش طرفین باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به عملیات تکمیل راهآهن ایران به اوکراین در مسیر انزلی - آستارا اشاره کرد و گفت: ما در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ارتباطاتی داریم که باید تقویت شود.

سعیدنژاد گفت: براساس مذاکرات قبلی مقرر است تا یک ماه آینده هیأتی از سازمان بنادر و دریانوری ایران به اوکراین برود و مذاکراتی با طرف اوکراینی داشته باشیم که این جلسه میتواند کمک مؤثری برای جدی شدن مذاکرات مذکور باشد.

وی افزود: منتظر این هستیم که ارتباطات قویتری بین مجموعههای بندری و دریایی ایران و اوکراین در دو بخش خصوصی و دولتی فراهم شود.

بنابراین گزارش در ادامه این جلسه ویکتور یوشچنکنو رئیس جمهور سابق اوکراین که به همراه سفیر اوکراین در ایران در این جلسه حاضر شده بود، اظهار داشت: اوکراین در قسمت شرقی اروپا واقع شده است و از طریق دریا به گرجستان و ترکیه متصل است.

وی ادامه داد: اوکراین در زمینه حملونقل و ترانزیت کالا مایل به ارتقای همکاری با ایران است.

رئیس جمهور سابق اوکراین با اشاره به موقعیت مناسب جغرافیایی این کشور در کریدورهای بینالمللی دنیا گفت: یکی از کریدورهای ترانزیتی ما از مسیر گرجستان برنامهریزی شده و اوکراین برای حمل کالای خود از این کریدور به بندرعباس مصمم است.

وی افزود: در حال حاضر مذاکرات حمل کالا از طریق اوکراین به چین و آسیا شرقی در حال انجام است و همانطور که رئیس جمهور ما عنوان کرده است کوتاهترین راه به اروپا و آلمان از اوکراین میگذرد.

وی با اشاره به اینکه اوکراین در سال ۲۰۱۶ میلادی به کریدور تراسیکا پیوسته است، گفت: اوکراین دارای کوتاهترین مسیر برای کامیونها به اروپای شرقی و غربی است.

وی گفت: اوکراین آماده است در زمینه تأمین ریل، سوزن ریل، لوکوموتیو و واگن قطار با کشور ایران همکاری کند.

در ادامه این جلسه همچنین مدیرکل همکاریهای اقتصادی بینالمللی وزارت توسعه اقتصادی و بازرگانی اوکراین و جمعی از فعالان بخش خصوصی ایران و اوکراین در حوزه دریا و بندر مواردی را مطرح کردند که پس از آن، مقرر شد دو طرف زمینه را برای حضور بهتر بخش خصوصی در توسعه دریا و بندر دو کشور فراهم کنند.

مشاهده نظرات