اجازه ندادیم پول خرید گندم بر سفره کشاورزان اروپایی و آمریکایی برود

مدیر‌عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: دولت یازدهم به‌رغم تحمل فشار مالی سنگین تاکنون تلاش کرده است تا پول خرید گندم موردنیاز کشور بر سفره کشاورزان ایرانی قرار بگیرد.

یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: سناریوی دولت یازدهم تامین کالاهای اساسی از جمله گندم و دانههای روغنی از طریق تولیدات داخلی است و با وجود فشار مالی زیاد، تمام تلاش دولت تدبیر و امید بر این است که پول خرید گندم مورد نیاز کشور سر سفره کشاورزان ایرانی باشد.

معاون وزیر کشاورزی اظهار کرد: تاکنون دو سناریو برای تامین کالاهای اساسی کشور مورد توجه بوده است، یک سناریو که در دولت دهم اجرا میشد و به این صورت بود که 3 تا 4 هزار میلیارد تومان از گندم مصرفی را از طریق خرید گندم داخلی از کشاورزان و 7 تا 8 هزار میلیارد تومان گندم دیگر را از خارج کشور تامین میکرد، در حالی که دولت یازدهم بهرغم تحمل فشار مالی سنگین تاکنون تلاش کرده است پول خرید گندم در سفره کشاورزان کشور مصرف شود.

وی افزود: به عبارتی اگر سال 1391 از سوی دولت 3800میلیارد تومان به کشاورزان پول داده شد، در سال 1395 با اینکه تورم افزایش نیافته و کمتر هم شده بود، 15 هزار میلیارد تومان بابت خرید گندم داخلی به کشاورزان ایرانی پرداخت شد، یعنی عملا تلاش شد درکنار عزم جدی برای تولید، پول گندم نیز وارد سفره ایرانی شود و چنین برنامهای تبعات و فشارهای مالی شدیدی را به دولت تحمیل کرد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: من شهادت میدهم سال گذشته و امسال از شخص آقای رئیسجمهور گرفته تا معاونان ایشان و وزیر جهادکشاورزی و مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران و همه دستاندرکاران امر، همت و تلاش کردند تا تامین مالی خرید گندم به بهترین نحو ممکن انجام شود، تا هم افزایش تولید در داخل انجام گیرد و هم پول کشاورزان به موقع داده شود و هم این پول سر سفره کشاورزان اروپایی و آمریکایی نرود.

وی گفت: سال گذشته نهتنها در زمینه تامین نیاز گندم مصرفی کشور خودکفا شدیم، بلکه مازاد تولید هم داشتیم و امسال نیز تاکنون بیش از 5 میلیون و 431 هزار تن گندم به نرخ تضمینی هر کیلو گندم معمولی 1300 تومان و گندم دوروم 1330 تومان خریداری کردهایم.

معاون وزیر جهادکشاورزی در رابطه با ضرورت انجام خرید تضمینی تولیدات کشاورزی گفت: خرید تضمینی محصولات از سوی دولت تماما جنبه حمایتی داشته و دولت به این دلیل قیمت تضمینی خرید را عملیاتی میکند که با پایینتر بودن قیمت بازار از قیمت خرید دولتی هزینههای کشاورزان را بدهد و به این طریق از کشاورز حمایت میکند تا متضرر نشود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درخصوص خرید تضمینی دانههای روغنی اظهار کرد: در طول مدت زمان گذشته از سال جدید درکنار خرید گندم داخلی، مقدار 148 هزار و 702تن دانه روغنی کلزا نیز از کلزاکاران کشور خریداری شده است که این اقدام هم یکی از پروژههای مهم اقتصاد مقاومتی برای تامین نیازهای اساسی کشور است.

وی یادآور شد: سال گذشته کشاورزان به یک نسبت پول دریافت نمیکردند و کشاورزانی که گندم خود را زودتر تحویل میدادند، مطالباتشان زودتر واریز میشد لذا دولت برای سالجاری با توجه به این موضوع، به گونهای برنامهریزی برای منابع مالی کرده تا حداقل کشاورزان بخشی از هزینههای خود را به محض تحویل گندم دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: برای این منظور پرداخت دو مرحلهای در دولت به تصویب رسید و بر اساس بخشنامهای که به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شد، قرار شد پول کشاورزان طی دو مرحله پرداخت شود و در حالحاضر با این روش کشاورزانی که تا 30 خرداد گندم تحویل دادهاند، حداقل 50 درصد پول خود را دریافت کردهاند و ما این اهتمام را داریم تا ظرف دو هفته آینده هر کشاورزی که گندم تحویل میدهد، حداکثرظرف 48 تا 72 ساعت 50 درصد پول خود را دریافت کند و در مورد مابقی مطالبات گندمها طبق مصوبه دولت پیشبینی شده که کشاورز علاوه بر دریافت اصل پول خود، مبلغی را نیز بهعنوان خسارت تاخیر دریافت کند.

مشاهده نظرات