رییس جمهور در جشنواره عمران و سلامت:

عده‌ای قلیل به ناحق تریبون‌های بزرگ را در اختیار دارند اما ملت ما بزرگ‌تر است

طرح تحول سلامت را به عنوان اصلی مهم در دولت دوازدهم

رییس جمهور در جشنواره عمران و سلامت با تاکید بر اینکه با حمایت مردم، هدایت رهبری و فداکاری کارگزاران دولت، مسیر توسعه و سازندگی کشور را ادامه می‌دهیم، گفت: هدف ما تقویت نظام، کشور و منافع ملی است و باید همه در این مسیر، دست به دست هم دهیم.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی روز سهشنبه در این جشنواره اولین برنامه دولت در حوزه سلامت را پیشگیری از بیماری دانست و اظهار داشت: علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، اجرای طرح تحول سلامت از اولین و مهمترین برنامههای دولت یازدهم بود.

دکتر روحانی در این مراسم که بهمنظور تشریح و تجلیل از تلاشهای خادمان اجرای طرح تحول نظام سلامت برگزار شد، گفت: در آغاز دولت یازدهم با وجود سختیها و مشکلاتی که وضعیت پیچیده اقتصادی کشور پیش روی ما قرارداده بود و رکود تورمی، تحریم و وضع نامناسب محیط زیست آنها را تشدید کرده بود، اما توانستیم در 6 ماهه دوم سال 92 تقریباً برای رفع عمده مسائل مهم و اساسی کشور تصمیمگیریهای لازم را انجام دهیم. رئیسجمهور با اشاره به اینکه برخی از آن تصمیمات بهموقع اجرا شد و برخی با تأخیر، افزود: اما در بین این تصمیمات مهم، موردی نبود که دولت یازدهم نتواند اجرای آن را از پیچوخم مشکلات، با موفقیت عبور دهد.

دکتر روحانی اظهار داشت: اولین قدمی که در مسیر حل مشکلات کشور لازم بود، حلوفصل مسئله تحریم بود. ممکن است برخیها در مقام شعار حرفهایی بزنند، ولی عاملی که حتی برای تأمین تجهیزات پزشکی، داروها و مواد اولیه داروسازی کشور را با مشکل مواجه کرده بود، فشار تحریم خارجی بر کشور بود که بیرحمانه بر ملت ایران وضع شده بود.

رئیسجمهور تصریح کرد: فشار تحریم برخلاف آنچه دنیای غرب ادعا میکرد فشار بر دولت ایران نبود، بلکه بر مردم و زندگی مردم بود. وقتی نفت تحریم میشود و درآمد کشور کاهش مییابد، یعنی بر همه خدمات دولت تأثیر میگذارد. درآمد دولت از محل فروش نفت و تحصیل مالیات است؛ وقتی درآمد نفت نباشد و رشد اقتصادی دچار اختلال شود، گرفتن مالیات هم مشکل خواهد بود.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد:  اولین تصمیم دولت یازدهم در رفع تنگناهای اقتصادی، شکستن تحریمهای بیرحمانه بود. خیلی حرفها در این مسیر مطرح شد، اما من از همان ابتدا اطمینان داشتم که میتوانیم در این مسیر موفق شویم. ملت ایران باقدرت، وحدت و پشتیبانی از دیپلماتها، نشان داد که در برابر نقشه قدرتهای بزرگ جهانی پیروز است. البته بهطور طبیعی هر وقت بخواهیم در امر مهمی پیروز شویم، نیاز به حضور و موافقت مردم و هدایت و حمایت رهبری و فداکاری کارگزاران دولت داریم.

رئیسجمهور ادامه داد: اگر قرار بود وزیر امور خارجه در برابر فحاشی و شعارها، از میدان خارج شود، برجام تحقق نمییافت. بعضیها در رسانههایشان و در مناسبتهای عمومی مثل راهپیمایی 22 بهمن به وزیر امور خارجه توهین کردند، اما یک کارگزار نباید با فحاشی، تخریب و شعارهای عدهای از میدان خارج شود.

دکتر روحانی با اشاره بخشی از بیانات حضرت امام (ره)، گفت: فحش دادنها و اهانت کردنهای یک عده محدود و معدود، به خاطر تلاش و کوشش مثمر ثمر و تأثیرگذار برای کشور است. شما فکر میکنید اگر کسی بخواهد در کشور تحول ایجاد کند، آیا آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای معاند منطقه او را آزار نمیدهند و آزاد میگذارند؟

رئیسجمهور بابیان اینکه برای ما هدف، منافع ملی، نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران هستند، گفت: ما در منطقه و خارج از منطقه دشمن داریم و باید باهم حرکت کرده و دستبهدست هم بدهیم. نباید در برابر عده قلیلی که متأسفانه بهناحق بلندگوهای بزرگ در اختیار دارند، بترسیم. ما یک ملت بزرگ و ایثارگر هستیم که روی پای خودمان ایستادهایم و در سختترین شرایط اقتصادی حتی به ملتهای منطقه نیز کمک کردهایم؛ ما در سختترین شرایط اقتصادی به ملت عراق و سوریه کمک کردیم.

رئیسجمهور اضافه کرد: وقتی میگوییم کمک به ملت عراق، برخی فکر میکنند، فقط کسانی که با جانشان فداکاری میکنند، کمک کردهاند. البته باید قدردان این فداکاریها باشیم، اما توجه داشته باشید که حقوق و سلاح همین افراد را چه کسی تأمین میکند؟ تمام سلاحی که عراق برای مبارزه با داعش نیاز داشت و پول آن را چه کسی در شرایط تحریم تأمین کرد؟ در مورد سوریه نیز همینطور. موشکی از خاک کشور شلیکشده و مرکز تروریستها را هدف قرارداده است، این درست است. آنهایی که این موشک را پرتاپ کردند، تلاش و فداکاری نمودند اما چه کسی این موشک را طراحی و ساخته است؟ سازنده موشک دولت است، وزارت دفاع این موشک را ساخته، پولش را چه کسی تأمین کرده، بخش اقتصادی کشور آن را تأمین میکند، همه  اینها باید موردتوجه باشد.

دکتر روحانی اظهار داشت: کار عظیم و بزرگی در دولت یازدهم انجام شد. وزیر دفاع هم اعلام کرد که حجم سلاحهای راهبردی که در دولت یازدهم ساخته شد، بهاندازه 80 درصد کل سلاحهای راهبردی ساختهشده در دولتهای دیگر بوده است.

رئیسجمهور تصریح کرد: یکی دیگر از قدمهایی که دولت از همان روزهای اول آغاز فعالیت، در دستور کار قرارداد، بحث ساماندهی نظام سلامت و درمان کشور بود. در این عرصه البته ازنظر دولت، موضوع پیشگیری بر درمان اولویت دارد و لذا قدم اول ما برنامهریزی برای این بود که چطور مردم بیمار نشوند و تعداد بیماران کاهش یابد.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: در برابر موضوع سلامت مردم، این تنها وزارت بهداشت نیست که مسئولیت دارد و درزمینهٔ های مختلف، موسسه استاندارد، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی و بخشهای دیگر همه مسئول هستند.

رئیسجمهور گفت: اگر دولت یازدهم برای دریاچه ارومیه قدمی برنمیداشت، دریاچه ارومیه از بیش از یکسال پیش بهطور کامل خشک شده بود. اگر روند دولت قبل ادامه مییافت و در این دولت 2 هزار میلیارد تومانی که تاکنون هزینه شده است، هزینه نمیشد و دولت یازدهم مثل دولت دهم به این مسئله بیتفاوت بود، امروز دریاچه ارومیه بیش از یکسال بود که کاملاً خشک شده بود.

دکتر روحانی اضافه کرد: اگر دریاچه ارومیه خشک میشد، فقط ارومیه یا فقط آذربایجان شرقی و غربی یا زنجان نبود که آسیب میدید، بلکه با هر باد و طوفانی در آن منطقه طوفان نمک به راه میافتاد و تمام محصولات کشاورزی آن منطقه را از بین میبرد. زندگی 14 میلیون نفر از مردم بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میگرفت و شاهد مهاجرت گسترده مردم بودیم.

رییس جمهور افزود: دولت در کنار توجه ویژه به احیای دریاچه ارومیه، نسبت به رفع مشکلات سایر تالابها و دریاچههای کشور ازجمله دریاچه هامون و هورالعظیم نیز توجه داشته و رفع مشکلات این تالابها را با جدیت دنبال میکند، اما درعینحال ازآنجاییکه مشکل دریاچه ارومیه در حال تبدیل شدن به یک فاجعه ملی بود، نسبت به احیاء این دریاچه لازم بود که توجه ویژهای صورت بگیرد.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود طرح تحول سلامت را مورداشاره قرارداد و اظهار داشت: یکی از تصمیمات مهم دولت در زمستان سال 92، طرح تحول سلامت بود که از اوایل سال 93 عملیات اجرایی آن آغاز گردید. این طرح در شرایط تحریم و سختی شروع شد، بهگونهای که در سال 93 بهیکباره با کاهش بیسابقه قیمت نفت مواجه شدیم و هنوز هم این مشکل ادامه دارد و نفت 120 دلاری به حدود یکسوم کاهش یافت و کشورهای نفتخیز مانند عربستان هم دچار مشکل شدند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: دولت درعینحال و با وجود تمامی این مشکلات و بدون استفاده از صندوق توسعه ملی، توانست امور کشور ازجمله اجرای طرح تحول سلامت را دنبال کند، دولت یازدهم با وجود کاهش قیمت نفت حدود 40 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی نیز واریز کرد که این موضوع را میتوان از عجایب تاریخی کشور دانست چراکه این صندوق ایجادشده که در روزهای سختی بتوان از منابع آن استفاده کرد، اما دولت در چنین روزهایی هم ناچار شد به آن صندوق پول واریز کند و این پول بیش از پولی بود که دولتهای قبلی به این صندوق واریز کرده بودند. ضمن اینکه دولت در کنار این اقدام توانست تورم را مهار کند و به رشد اقتصادی نیز دست یابد بهگونهای که رشد اقتصادی سال 95 رشد فوقالعادهای بود که بر اساس گزارش مرکز آمار 8.3 و مطابق آمار بانک ملی 12.5 درصد بوده است.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از بودجه جاری کشور به رفاه مردم، پرداخت حقوق و بازنشستگی و کمک به اقشار محروم جامعه هزینه میشود و بخش آموزش، بهداشت و دفاع از بخشهای پرهزینه دولت بهحساب میآید.

رییس جمهور بابیان اینکه در طرح تحول سلامت تنها وجود پول و اراده دولت اهمیت ندارد، خاطرنشان کرد: پول و اراده دولت گامهای اولیه اجرای این طرح محسوب میشوند اما موضوع اساسی و ضروری در اجرای این طرح وجود نیروی متخصص و ماهر، پزشکان، پرستاران، مسئولین بیمارستان و روسای دانشگاههای پزشکی است. بدون تردید تلاش نیروی انسانی متخصص در اجرای این طرح بسیار تعیینکننده میباشد و اصولاً در اجرای طرحهای مختلف وقتی موفقیت حاصل میشود که نیروی انسانی متخصص و حاذق در صحنه وجود داشته باشد.

دکتر روحانی گفت: وزیر بهداشت جزو پرکارترین وزرای دولت یازدهم و جزو پرسفرترین وزرا به مناطق مختلف محروم کشور بهمنظور پیگیری طرحها و رفع مشکلات آنها محسوب میشود و اساساً میتوان گفت که سفر و حضور مسئولین بر سر پروژههای مختلف در مناطق مختلف کشور در تسهیل روند اجرای امور بسیار تأثیرگذار است.

رییس جمهور بابیان اینکه ازلحاظ زیرساختی و تجهیزات نیز تحول خوبی در بخش پزشکی کشور در دولت یازدهم انجام شده است، اظهار داشت: امروز بهواسطه اقدامات زیربنایی انجام شده در حوزه پزشکی بیماریهای سخت نیز در داخل کشور قابلدرمان است و بیماران نیازی نمیبینند که برای درمان خود به کشورهای غربی مراجعه کنند، ضمن اینکه ایران مرجعی برای درمان  بیماریهای مختلف تبدیلشده که بیماران سایر کشورها نیز به ایران سفر میکنند، لذا وجود تجهیزات و اقدامات زیرساختی نیز در کنار کادر متخصص، حاذق و ماهر درمانی موردتوجه دولت بوده است و در این بخش تحول بسیار خوبی نیز به وجود آمده است.

دکتر روحانی افزود: زمانی که وزیر بهداشت رقم 21 هزار تخت بیمارستانی را مطرح کردند، بعضیها در امکانپذیر بودن آن تشکیک کرده و افزایش چنین رقمی را در یک دوره 4 ساله باور نداشتند، اما به فضل الهی این امکان انجام شده و به گفته وزیر بهداشت تا روزهای آخر دولت یازدهم این رقم به 25 هزار تخت نیز خواهد رسید.

رییس جمهور با تأکید بر اینکه مسیر طرح تحول سلامت باقوت ادامه خواهد یافت، افزود: امروز با تلاش دستگاههای مختلف ازجمله وزارت راه و شهرسازی و نیز خیرین، علما و استانداران پرتلاش در حوزه درمانی به آمار بسیار قابل افتخاری در حوزه پزشکی نائلآمدهایم.

دکتر روحانی اظهار داشت: حوزه سلامت بهعنوان یک اصل مهم برای دولت یازدهم مطرح بوده و بهعنوان یک اصل مهم برای دولت دوازدهم نیز مطرح خواهد بود و از همه آنهایی که به دولت یازدهم در این خصوص کمک کردهاند، میخواهم که با آمادگی، اخلاص و انرژی بیشتر خودشان را برای خدمت در دولت دوازدهم آماده کنند.

وی خدمت در حوزه سلامت و پزشکی را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: به نظرم این تعبیر بسیار مهمی است که امام علی (ع) پیامبر اسلام (ص) را به طبیب تشبیه کرده و میفرماید که پیغمبر طبیبی بود که نمینشست که بیمار به او مراجعه  کند بلکه پیامبر به سراغ بیمار میرفت، لذا اینکه پیامبر (ص) به یک پزشک حاذق و دلسوزی تشبیه میشود نشان میدهد که طبابت شغل بسیار بزرگ و مقدسی است.

رییس جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر محدود بودن منابع دولت و کشور، اظهار داشت: باید تلاش کرد در مدیریت بخش درمان، کوتاهترین و ارزانترین راه برای درمان و پیشگیری از بیماری بکار گرفته شود بهگونهای که در حد ضرورت کمترین ارجاع به بخشهای تشخیص بیماری، مصرف دارو و بستری شدن در بیمارستانها صورت گیرد و بدون تردید در این زمینه متخصصین باید راهحلهای کارشناسی برای آن بیابند.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: باید در حوزه طرح تحول سلامت از کمک خیرین و سازمانهای مردمنهاد بهخوبی استفاده شود.

رییس جمهور بابیان اینکه بخش مهمی از سلامت به فرهنگ و سبک زندگی مردم مربوط میشود، گفت: باید اقدامات زیادی انجام شود تا شاهد جامعهای سالم و پرنشاطی باشیم و اگر بعضیها بگذارند، انشاءالله مردم بتوانند در جامعه نشاط داشته باشند. البته به نظرم باید یک کار فرهنگی هم برای این دوستان انجام شود که نشاط چیز بدی نیست و باید کاری کنیم تا مردم بانشاط و فعال بوده و به آینده خود و کشور امیدوار باشند.

دکتر روحانی افزود: ظاهراً بعضیها جزو وظایف خود میدانند که در روزنامه، رسانه و سایتهای خود بذر یأس بپاشند درصورتیکه چرا نباید در کنار هم برای ساختن کشور، متحد و منسجم تلاش کنیم و چرا نباید مردم نشاط داشته باشند و از لبخند مردم خوشحال نشویم. همیشه احتمال بروز مشکلات در آینده وجود دارد، اما ما باید به آینده امیدوار باشیم و نباید مردم را مأیوس کنیم.

رییس جمهور گفت: امید و نشاط مردم و سلامت جسم آنان میتواند جامعه سالمی را تشکیل دهد که بهواسطه آن بتوانیم به اهداف بلند خود برسیم.

دکتر روحانی تصریح کرد: شرایط امروز از دیروز بسیار بهتر است و گوش مردم بدهکار حرفهای غیردقیق نیست. بیتردید شرایط ایران امروز از دیروز بهتر است و فردا از امروز نیز بهتر خواهد بود. رییس جمهور گفت: طرح تحول سلامت زنده است و راه خود را ادامه میدهد و دولت دوازدهم با کمک مردم این راه را ادامه خواهد داد و جامعه پرنشاط و سالمی در ایران عزیز خواهیم داشت.

پیش از سخنان دکتر روحانی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سخنانی گفت: در 4 سال گذشته تیمی از متخصصان برجسته عرصه درمان و سلامت، وزارت بهداشت و امور مربوط به عرصه درمان و سلامت مردم را اداره میکردند و هیچگاه سابقه نداشته که این تعداد از عالمان برجسته و دلسوز عرصه پزشکی در بخشهای ستادی و مدیریتهای استانی وزارت بهداشت حضور داشته باشند و وقت و آبروی خود را صرف خدمت به مردم کنند.

دکتر حسن قاضیزاده هاشمی اظهار داشت: طرح تحول نظام سلامت، با هدف کاهش هزینههای درمانی و سلامت مردم و توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی طراحی و اجرا شد که موفقیتهای چشمگیری داشت. کاهش سهم هزینه پرداختی مردم برای درمان، تحت پوشش قرار گرفتن تقریباً همه افرادی که فاقد خدمات بیمه درمانی بودند، مرمت و بازسازی 19 هزار خانه بهداشت، بازسازی و مرمت بیش از 2.5 میلیون مترمربع بیمارستان، ساخت و تجهیز 61 هزار تخت بیمارستانی، تأمین تجهیزات و داروی لازم برای بیماران کشور، کاهش مرگومیر مادران باردار و نوزادان که رتبه کشور را از جایگاه 11 در منطقه به 3 رسانده است، بخشی از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت است که باعث شده اقدامات دولت یازدهم در عرصه سلامت را در بین دیگر دولتها بیمثال شود.

وزیر بهداشت درعینحال گفت که این آغاز راه است و باید اجرای این طرح را فارغ از اینکه چه کسی مجری و مدیر آن باشد، باقوت و قدرت بهپیش برد. مهمتر از اینکه این طرح را چه کسی بهپیش ببرد این است که شرکای این طرح که در صدر آنها شخص خود رئیسجمهور است، برای تداوم و بهبود اجرای آن پای کار باشند.

دکتر قاضیزاده هاشمی تأکید کرد که مدیریت در عرصه درمان باید یکپارچه باشد تا از موازی کاری پرهیز شده و همه ظرفیتهای این عرصه در یک راستا به کار گرفته شوند.

وی ضمن تشکر از زحمات همه دستگاهها در اجرای طرح تحول نظام سلامت تاکنون، اظهار امیدواری کرد که در 4 سال آینده بخشهای مختلف اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه و بخشهای دیگری که زیر نظر رهبری معظم انقلاب هستند، در تداوم و بهبود اجرای این طرح تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

در این مراسم از تعدادی از معاونان وزارت بهداشت ازجمله معاون مدیریت و منابع، معاون درمان و تعدادی از مسئولان و افراد دخیل در اجرای طرح تحول نظام سلامت، روسای دانشگاههای علوم پزشکی تعدادی از استانها و نیز تعدادی از خیرین عرصه سلامت ازجمله خانواده مرحوم سید رضا نیری با حضور رئیسجمهور و وزرای علوم و بهداشت تجلیل به عمل آمد.

مشاهده نظرات