آمارهای بانک مرکزی در زمستان 95 نشان می‌دهد

تخلیه رشد نفتی در اقتصاد

مطابق آمارهای بانک مرکزی در زمستان سال 1395، میزان تولید و صادرات نفت در مقایسه با فصل قبل با «رشد منفی» روبه‌رو بوده است. این در حالی است که در 5 فصل قبل از آن، رشد فصلی تولید و صادرات نفتی همواره مثبت گزارش شده بود.

مشاهده نظرات