رشد 9 درصدی تولید کالاهای شیمیایی و پتروشیمی در سال 95

گزارش دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد جمع کل تولید کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی در سال 95 به 50 میلیون و 730 هزار تن رسید و با رشد مثبت 9 درصدی نسبت به سال 94 روبه‌رو‌ شد.

در سال 95 آمار تولید محصولات پلی اتیلن(PE)، پلیپروپیلن(pp)، پلیاستایرن (ps)، اکریلو نیتریل بوتادین استایرن(ABS)، پلیاتیلن ترفتالات(PET)، استایرن بوتادین رابر(SBR)، پلیبوتادین رابر(PBR) و اوره و آمونیاک نسبت به مدت مشابه در سال 94 رشد مثبتی داشت.

بر پایه این آمار، در سال 95 حدود 3 میلیون و 970 هزار تن پلیاتیلن تولید شد که با احتساب رقم 3 میلیون و 702 هزار تن پلیاتیلن تولیدی در سال 94، نرخ رشد تولید این محصول نسبت به سال 94 به رقم 7/2 درصد رسید.میزان تولید پلیپروپیلن در سال 94 نیز حدود 812 هزار تن بود که با در نظر گرفتن 868 هزار تن پلیپروپیلن تولیدی در سال 95 رشد مثبت 6/9 درصدی داشت. همچنین میزان تولید پلیاستایرن و اکریلو نیتریل بوتادین استایرن در سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 به ترتیب با 55/6 درصد و 27/7 درصد رشد مثبت مواجه بود.براساس این گزارش، در سال 94 حدود 127 هزار تن پلیاستایرن تولید شد که این رقم در سال 95 با برنامهریزیهای صورتگرفته به 197 هزارتن افزایش پیدا کرد. میزان تولید اکریلو نیتریل بوتادین استایرن در سال 95 نیز به میزان 53 هزار تن بود که با احتساب 42 هزار تن اکریلو نیتریل بوتادین استایرن تولیدی سال 94، تولید این محصول رشد مثبتی داشت.همچنین آمار تولید پلیاتیلن ترفتالات در سال 94 به میزان 432 هزار تن بود که در سال 95 با تولید حدود 445 هزار تن، تولید این محصول با رشد مثبت 3 درصد روبهرو بود.

تولید استایرن بوتادین رابر و پلیبوتادین رابر نیز در سال 95 به ترتیب با 14/7 درصد و 6/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 تغییر مثبت پیدا کرد.استایرن بوتادین رابر و پلیبوتادین رابر تولیدی کشور در سال 94 به ترتیب به میزان 45 هزار تن و 33 هزار تن بود که در سال 95 به ترتیب به 52 هزار تن و 35 هزار تن افزایش یافت.تولید محصولات پلیمری در مجموع در سال 95 با 7/3 درصد افزایش نسبت به سال 94 روبهرو بود.براساس این آمار در سال 94 در مجموع 5 میلیون و 714 هزار تن محصولات پلیمری تولید شد که در سال 95 این میزان به 6 میلیون و 131 هزار تن افزایش پیدا کرد.از سوی دیگر، تولید محصولات شیمیایی کشور در مجموع در سال 95 نسبت به سال 94 رشد مثبت 9/2 درصدی داشت و از 40 میلیون و 846 هزار تن به 44 میلیون و 598 هزار تن رسید. براساس این گزارش، آمار تولید کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی در سال 95 نسبت به سال 94 رشد مثبت 9 درصدی داشت و از 46 میلیون و 560 هزار تن در سال 94 به 50 میلیون و 730 هزارتن در سال 95 افزایش پیدا کرد.

مشاهده نظرات

قیمت موز کاهش می‌یابد

غذایی و کشاورزی

لغو ممنوعیت کشت برنج در سال آینده

غذایی و کشاورزی

علت گرانی گوشت چیست؟

غذایی و کشاورزی