مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن خبر داد

سامانه مالیات مسکن تابستان امسال راه می‌افتد

سامانه «املاک و اسکان» که عمده فعالیت آن اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مسکن خواهد بود، بنا به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، تابستان سال جاری راه‌اندازی می‌شود.

بحث ایجاد سامانهای برای اخذ مالیات از خانههای خالی باهدف ورود آنها به بازار مصرف، از سال ۱۳۹۴ همزمان با طرح قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. این وزارتخانه نیز کارهای اجرایی آن را به یک شرکت انفورماتیک واگذار کرده که قرار است تابستان سال جاری راهاندازی شود و تا پایان سال ۱۳۹۶ تکمیل میشود.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در مورد آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور گفت: وظیفه ایجاد سامانه املاک و اسکان بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.

علی چگنی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از زمان ابلاغ قانون، فعالیت خود را آغاز کرد و اقلام اطلاعاتی و شاخصهای آماری موردنیاز را موردبررسی قرار داده است. در همین راستا، جلسات متعددی با دستگاههای مختلف کشور اعم از درون و بیرون دولت تشکیل شد و همچنین با سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی، هماهنگیهای لازم به عمل آمد.

وی اظهار کرد: یک شرکت فعال درزمینهٔ انفورماتیک انجام سیستم نرمافزاری فوق را با نظارت وزارت راه و شهرسازی در دست دارد؛ این سامانه بهصورت مقدماتی در این ماه اجرایی میشود و برنامه تکمیلی سامانه نیز در دست اجرا است تا بهتدریج اطلاعات موجود در کشور به سامانه املاک متصل شده و سامانه بهطور کامل راهاندازی شود.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در خصوص زمان تقریبی راهاندازی کامل این سامانه گفت: برآورد دقیقی نمیتوان ارائه کرد؛ اما پیشبینی میشود دوره تکمیلی سامانه املاک یک سال به طول بینجامد.

به گفته چگنی، استفاده و بهرهبرداری از این سامانه از تابستان سال جاری شروع خواهد شد و ما آن را بهصورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی قرار میدهیم تا بتوانند از آن در اجرای قانون مالیاتهای مستقیم بهره گیرند.

وی تصریح کرد: این سامانه باید گامبهگام تقویت و تکمیل شود و خروجیهای آن بهتدریج تدقیق شود. برنامه وزارتخانه این است که تا پایان سال ۹۶، سامانه املاک و اسکان کشور تکمیل شود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات