دو بازوی رشد اقتصادی بخش صنعت

بررسی‌های آماری شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد بهبود تولید در دو بخش «محصولات شیمیایی» و «تولید خودرو» باعث افزایش رشد اقتصادی بخش صنعت در سال 1395 شده است.

مشاهده نظرات