75 درصد تولیدات فولاد هرمزگان صادر می‌شود

رئیس هیات‌مدیره فولاد هرمزگان با اشاره به ارزآوری این مجتمع گفت: بیش از 75 درصد تولیدات این مجتمع به بازارهای منطقه و سایر نقاط جهان صادر می‌شود.

امیرحسین نادری با اشاره به اولویت انتخاب هرمزگان برای تولید فولاد گفت: اهمیت دسترسی صنعت فولاد به آبهای آزاد بهدلیل جابهجایی مواد و استفاده از آب در فرآیند تولید، از مهمترین اولویتهای انتخاب هرمزگان برای تولید فولاد است.وی اظهار کرد: موقعیت استان و آمایش سرزمینی سبب شده هرمزگان یکی از بهترین مناطق کشور برای تولید فولاد محسوب شود. رئیس هیاتمدیره فولاد هرمزگان تصریح کرد: توجه به زیرساخت موجود در هرمزگان و مرکزیت شهر بندرعباس از قدیم سبب شده تا این منطقه برای توسعه صنعت فولاد کشور مناسبتر شناخته شود.رئیس هیاتمدیره فولاد هرمزگان با اشاره به نقش نیروی انسانی متخصص در پیشرفت و ترقی گفت: آنچه در شرکت فولاد خود را نشان میدهد نیروی انسانی توانمند، جوان و شایستهای است که با غیرت توانسته به سختیهای موجود در منطقه غلبه و یکی از بهترین تولیدات اسلب فولاد دنیا را به بازارهای جهانی معرفی کند.

وی افزود: مفتخریم که امروزه کیفیت تولید فولاد در هرمزگان از تمام اسلبسازهای داخلی بهتر است. نادری جبران زیان سال گذشته فولاد هرمزگان را مهمترین برنامه سال 96 دانست و گفت: با توجه به بهبود اوضاع بازار جهانی فولاد از نیمه دوم سال 95، فرصت مناسبی برای جبران زیان سال گذشته فراهم است. وی ادامه داد: فولاد هرمزگان توانسته در سه ماه نخست سال جاری، سود مناسبی را کسب و با تداوم این روند تا پایان سال جاری، این شرکت میتواند زیان انباشته را کلا جبران کند. رئیس هیاتمدیره فولاد هرمزگان، بهبود وضعیت سودآوری این شرکت را مستلزم حل مسائل داخلی استان و تامین مواد اولیه مناسب دانست و افزود: کیفیت تولیدات فولاد هرمزگان در بازارهای جهانی توانسته بازارهای مناسبی را برای استان فراهم کند. نادری در ادامه انعقاد قرارداد توسعه فولاد هرمزگان را از دستاوردهای برجام برای این شرکت نام برد و گفت: با پیگیریهای به عمل آمده با بیمه ساچه ایتالیا به نظر میرسد تامینکننده فاینانسور خارجی باشیم و با این اقدام آمادگی برای افزایش ظرفیت تولید فولاد هرمزگان به دوبرابر فراهم میشود. وی در ادامه با اشاره به تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت گفت: به واسطه همکاری مناسب شرکت گلگهر و مجموعه بیدکو با فولاد هرمزگان تاکنون مشکل خاصی در زمینه تامین مواد اولیه نداشتهایم، اما با توجه به گامهای بلند شرکت فولاد بهمنظور افزایش تولید فولاد قطعا باید در زمینه تامین مواد اولیه سرمایهگذاری مناسبی از سوی شرکت فولاد هرمزگان یا فولاد مبارکه انجام شود. رئیس هیاتمدیره فولاد هرمزگان اظهار کرد: بهرغم جذب بالای نیروی انسانی در شرکت، موافق کاهش تعداد نیرو نیستیم، اما تاکید داریم که توسعه فعالیتهای این شرکت بر اساس متخصص کردن نیروها باشد. نادری با اشاره به اشتغال مستقیم برای 3 هزار نفر تصریح کرد: همچنین بهطور غیرمستقیم نیز برای بیش از رقم یاد شده بهواسطه فولاد هرمزگان اشتغالزایی صورت گرفته است.

مشاهده نظرات