تنها مشتری اسفناج ایران را بشناسید

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 115 تن اسفناج، از کشور صادر شده است.

مشاهده نظرات