آشتی سرمایه‌گذاران با کوچک‌ها

روند صدور جوازهای تاسیس صادره در دو ماه نخست سال جاری از آشتی سرمایه‌گذاران با صنایع کوچک و متوسط حکایت دارد.

مشاهده نظرات