ظریف:

تهران حق خروج از برجام را برای خود محفوظ می‌دارد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در گفت و گو با نشریه «نشنال اینترست» به بدعهدی آمریکا در اجرای توافق هسته‌ای واکنش نشان داد و تاکید کرد که تهران حق خروج از برجام را برای خود محفوظ می‌دارد.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، ظریف درباره موارد نقض توافق هستهای گفت: ما مسیری را که در توافق تعیین شده بود، پیموده و اعتراض به نقض برجام را به کمیسیون مشترک ارجاع دادهایم. این موضوع را در آینده هم در کمیسیون به بحث خواهیم گذاشت تا اطمینان حاصل کنیم که برای کوتاهیهای آمریکا چاره اندیشی خواهد شد.

وی ادامه داد: این موضوع نه تنها در دولت ترامپ که در دولت قبلی آمریکا هم در کمیسیون مشترک مورد بحث بوده است؛ برای نمونه زمانی که تسهیل قرارداد خرید فروش هواپیما ماهها به طول انجامید، آن را به این کمیسیون ارجاع دادیم.

ظریف افزود: (تایید) قرارداد ایرباس نزدیک به 9 ماه و قرارداد بوئینگ نزدیک به 4 ماه برای آمریکا زمان برد که از دیدگاه ما، زمانی طولانی است. برای بخشی از این موضوع در کمیسیون مشترک چاره اندیشی شد، برای بخشی نه.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: چنانچه نقض عمدهای در اجرای مفاد توافق رخ دهد، آنچه که در برجام از آن به عنوان عدم اجرای عمده تعهدات یاد شده است، ایران گزینههای دیگری از جمله خروج از توافق هستهای را در اختیار دارد.

ظریف در پاسخ به سوالی درباره اظهارات و مواضع «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا گفت: اظهارات تصنعی (مقامهای آمریکایی) موجب دستیابی به تفاهم بیشتر نخواهد شد. ما باید در خصوص سیگنالهایی که میفرستیم، با دقت بیشتری عمل کنیم؛ اخیرا دیدیم که سیگنالهای اشتباه هفتههای گذشته در منطقه ما، به ویژه پس از نشست ریاض، چه پیامدهای جدی را نه در روابط ایران با همپیمانهای آمریکا که در میان خود آنها به همراه داشت.

وی افزود: به همین جهت معتقدم که برای درک پیچیدگیهای شرایط کنونی، باید این موضوع را در نظر گرفت. ظریف گفت: ایران آغازگر یک تفاهم مورد حمایت شورای امنیت، نه تنها با آمریکا که با گروه 1+5 بود. در این مرحله ما راضی به اجرای صرف این توافق هستیم.

وی ادامه داد: همانطور که در گذشته گفته بودیم، قرار بود که برجام یک زیربنا باشد، نه سقف همکاریها. اما برای اینکه این توافق، زیربنای مستحکمی باشد، باید اطمینان حاصل کنیم که تعهدات همه طرفها به طور صحیح و کامل اجرایی شده است. این چنین شرایطی در صورت تحقق میتواند زمینه ساز پیشرفت باشد.

خاورمیانه میدان مسابقه نیست

ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص گزارش اخیر نشریه «نیویورک تایمز» که از ایران به عنوان «برنده» رویدادهای عراق یاد کرده بود، گفت: ما به منطقه به عنوان زمین مسابقه نگاه نمیکنیم. وضعیت به گونهای است که تهاجم اولیه آمریکا به عراق، همه را به سمت بازنده شدن سوق داده است. ما معتقدیم که وضعیت جهان امروزی آنچنان درهم تنیده است که نمیتوانیم بازنده و برنده داشته باشیم؛ یا همه با هم میبریم و یا همه با هم میبازیم.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: واضح است که چنانچه یک دولت یا حکومت، منافع خود را در محرومیت دیگر کشورها جست و جو کند، مشکل را به نحوی تعریف کرده است که راه حلی برای آن نخواهد یافت.
ظریف افزود: منطقه ما نیازمند راه حلهایی است که باید نشات گرفته از رویکردی متفاوت برای حل مشکلات باشد. معتقدم که مقاله این نشریه، تصویری تحریف شده از واقعیت را به نمایش میگذارد.

وی ادامه داد: هیچ کسی نمیتواند کشور دیگری را کنترل کند. حتی اگر یک ابرقدرت ادعا کند که کشور دیگری را تحت کنترل خود دارد، این یک بزرگنمایی خطرناک و گمراهکننده است.

ظریف گفت: ایران به کمک عراقیها شتافته است؛ نه فقط کمک به شیعیان که کمک به همه مردم عراق. شیعه، سنی یا کرد همه از دیدگاه ما بخش مهمی از جامعه عراق هستند که باید با آنها در ارتباط باشیم.
وی افزود: زمانی که کردها مورد تهاجم داعش قرار گرفتند، ما اولین کسانی بودیم که برای حفاظت و نجات اربیل به آنجا رفتیم.

ظریف گفت: ما چنین رویکردی داریم. اگر ما نسبت به برخی از همسایگان خود یا کشورهای خارج از منطقه، نفوذ بیشتری در عراق داریم، این نتیجه انتخابهای درستی است که داشتهایم.

ایران دنبالهروی سیاست ثابتی در مبارزه با تروریسم بوده است

ظریف در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: ما در مبارزه با افراطیگرایی و تروریسم همواره دنبالهروی سیاستی ثابت بودهایم؛ چه در افغانستان در زمان سلطه طالبان بوده باشد و چه زمانی که آمریکا، عراق را به اشغال خود در آورده بود و ما به مقابله با عناصری پرداختیم که مشوق تروریسم بودند. وی افزود: امروزه هم علیه عناصر تروریستی و تندرو در عراق اقدام میکنیم. این موضوع برای سوریه هم صدق میکند و سیاست ثابت ایران است.

ظریف گفت: این اما برای دیگر کشورها صدق نمیکند. کشورهایی در منطقه هستند که پیوسته از افراطیگرایی حمایت کردهاند. اینها همانهایی هستند که ر‍ژیم طالبان در افغانستان را به رسمیت شناختند، همانهایی که امروزه قطر را تحت فشار میگذارند و همانهایی که هم در سوریه و هم در عراق و به طور کلی در منطقه، با ایران اختلاف دارند.

ظریف افزود: برخی کشورها پیوسته از گروههای اشتباه حمایت کردهاند. 94 درصد از آنهایی که در اقدامهای تروریستی دخیل هستند، از این کشورها میآیند. موضوع سر سابقه یکدستی است که ایران و این کشورها از خود به جای گذاشتهاند.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ولی ما نمیخواهیم که آنها را نادیده بگیریم. چنین هدفی نداریم. معتقد نیستیم که منطقه می تواند با نادیده گرفتن عربستان سعودی یا حتی تلاش برای این کار، ایمن شود. معتقدیم که عربستان سعودی بخش مهمی از امنیت منطقه است؛ همانطور که دیگر کشورها هم باید بخش مهمی از این تفاهم امنیتی باشند.

آمریکا این تصور را کنار بگذارد که میتواند در منطقه جنجال به پا کند و از منافع مالی آن بهرهمند شود

ظریف در پاسخ به سوالی درباره آینده روابط ایران و آمریکا گفت: این موضوع کاملا بستگی به رویکرد طرف آمریکایی دارد. آمریکا باید به ایران به عنوان کشوری در منطقه نگاه کند که مردمش ده ساعت در صف میایستند تا رای بدهند.

وی ادامه داد: آمریکا باید این تصورهای خودخواهانه را که بارها از جانب برخی از اعضای دولت این کشور مطرح شده است، کنار بگذارد. واشنگتن باید این تصور را کنار بگذارد که میتواند در منطقه جنجال به پا کند و از منافع مالی آن بهرهمند شود.

ظریف افزود: معتقدم منافع مالی کوتاهمدت هستند؛ چرا که یک اختلاف ناشی از برآوردهای نادرست، نظیر آنچه که امروزه بین همپیمانهای آمریکا در منطقه خلیج فارس شاهد هستیم، بیش از اینها پابرجا خواهد بود و پیامدهای بیپایانی برای امنیت منطقه و جهان به همراه خواهد داشت.

مشاهده نظرات